Nahum chapter 2 קרפ םוחמ ךירדנ ימלש ךיגח הדוהי יגח םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה-לע הנה 1 .תרכנ הלכ לעילב ךב-רובעל דוע ףיסוי אל יכ .דאמ חכ ץמא םינתמ קזח ךרד-הפצ הרצמ רוצנ ךינפ-לע ץיפמ הלע 2 םהירמזו םיקקב םוקקב יכ לארשי ןואגכ בקעי ןואג-תא הוהי בש יכ 3 .ותחש וניכה םויב בכרה תודלפ-שאב םיעלתמ ליח-ישנא םדאמ והירבג ןגמ 4 .ולערה םישרבהו םיקרבכ םדיפלכ ןהיארמ תובחרב ןוקשקתשי בכרה וללוהתי תוצוחב 5 .וצצורי .ךכסה ןכהו התמוח ורהמי םתוכלהב ולשכי וירידא רכזי 6 .גומנ לכיההו וחתפנ תורהנה ירעש 7 .ןהבבל-לע תפפתמ םינוי לוקכ תוגהנמ היתהמאו התלעה התלג בצהו 8 .הנפמ ןיאו ודמע ודמע םיסנ המהו איה ימימ םימ-תכרבכ הונינו 9 .הדמח ילכ לכמ דבכ הנוכתל הצק ןיאו בהז וזב ףסכ וזב 10 ינפו םינתמ-לכב הלחלחו םיכרב קפו סמנ בלו הקלבמו הקובמו הקוב 11 .רוראפ וצבק םלכ רוג םש איבל הירא ךלה רשא םירפכל אוה הערמו תוירא ןועמ היא 12 .דירחמ ןיאו הירא ויתנעמו וירח ףרט-אלמיו ויתאבלל קנחמו ויתורג ידב ףרט הירא 13 .הפרט ברח לכאת ךיריפכו הבכר ןשעב יתרעבהו תואבצ הוהי םאנ ךילא יננה 14 .הככאלמ לוק דוע עמשי-אלו ךפרט ץראמ יתרכהו