Nahum chapter 3 קרפ םוחמ .ףרט שימי אל האלמ קרפ שחכ הלכ םימד ריע יוה 1 .הדקרמ הבכרמו רהד סוסו ןפוא שער לוקו טוש לוק 2 היוגל הצק ןיאו רגפ דבכו ללח ברו תינח קרבו ברח בהלו הלעמ שרפ 3 .םתיוגב ולשכי תוחפשמו הינונזב םיוג תרכמה םיפשכ תלעב ןח תבוט הנוז ינונז ברמ 4 .היפשכב םיוג יתיארהו ךינפ-לע ךילוש יתילגו תואבצ הוהי םאנ ךילא יננה 5 .ךנולק תוכלממו ךרעמ .יארכ ךיתמשו ךיתלבנו םיצקש ךילע יתכלשהו 6 שקבא ןיאמ הל דוני ימ הונינ הדדש רמאו ךממ דודי ךיאר-לכ היהו 7 .ךל םימחנמ םימ םי ליח-רשא הל ביבס םימ םיראיב הבשיה ןומא אנמ יבטיתה 8 .התמוח .ךתרזעב ויה םיבולו טופ הצק ןיאו םירצמו המצע שוכ 9 -לעו תוצוח-לכ שארב ושטרי היללע םג יבשב הכלה הלגל איה-םג 10 .םיקזב וקתר הילודג-לכו לרוג ודי הידבכנ .ביואמ זועמ ישקבת תא-םג המלענ יהת ירכשת תא-םג 11 .לכוא יפ-לע ולפנו ועוני-םא םירוכב-םע םינאת ךירצבמ-לכ 12 שא הלכא ךצרא ירעש וחתפנ חותפ ךיביאל ךברקב םישנ ךמע הנה 13 .ךיחירב .ןבלמ יקיזחה רמחב יסמרו טיטב יאב ךירצבמ יקזח ךל-יבאש רוצמ ימ 14 .הבראכ ידבכתה קליכ דבכתה קליכ ךלכאת ברח ךתירכת שא ךלכאת םש 15 .ףעיו טשפ קלי םימשה יבכוכמ ךילכר תיברה 16 שמש הרק םויב תורדגב םינוחה יבג בוגכ ךירספטו הבראכ ךירזנמ 17 .םיא ומוקמ עדונ-אלו דדונו החרז .ץבקמ ןיאו םירהה-לע ךמע ושפנ ךירידא ונכשי רושא ךלמ ךיער ומנ 18 ימ-לע יכ ךילע ףכ ועקת ךעמש יעמש לכ ךתכמ הלחנ ךרבשל ההכ-ןיא 19 .דימת ךתער הרבע-אל