Nehemiah chapter 1 קרפ הימחנ ןשושב יתייה ינאו םירשע תנש ולסכ-שדחב יהיו הילכח-ןב הימחנ ירבד 1 .הריבה הטילפה םידוהיה-לע םלאשאו הדוהימ םישנאו אוה יחאמ דחא יננח אביו 2 .םלשורי-לעו יבשה-ןמ וראשנ-רשא הלדג הערב הנידמב םש יבשה-ןמ וראשנ-רשא םיראשנה יל ורמאיו 3 .שאב ותצנ הירעשו תצרפמ םלשורי תמוחו הפרחבו םצ יהאו םימי הלבאתאו הכבאו יתבשי הלאה םירבדה-תא יעמשכ יהיו 4 .םימשה יהלא ינפל ללפתמו דסחו תירבה רמש ארונהו לודגה לאה םימשה יהלא הוהי אנא רמאו 5 .ויתוצמ ירמשלו ויבהאל יכנא רשא ךדבע תלפת-לא עמשל תוחותפ ךיניעו תבשק-ךנזא אנ יהת 6 תואטח-לע הדותמו ךידבע לארשי ינב-לע הלילו םמוי םויה ךינפל ללפתמ .ונאטח יבא-תיבו ינאו ךל ונאטח רשא לארשי-ינב רשא םיטפשמה-תאו םיקחה-תאו תוצמה-תא ונרמש-אלו ךל ונלבח לבח 7 .ךדבע השמ-תא תיוצ ץיפא ינא ולעמת םתא רמאל ךדבע השמ-תא תיוצ רשא רבדה-תא אנ-רכז 8 .םימעב םכתא םימשה הצקב םכחדנ היהי-םא םתא םתישעו יתוצמ םתרמשו ילא םתבשו 9 .םש ימש-תא ןכשל יתרחב רשא םוקמה-לא םיתאובהו םצבקא םשמ .הקזחה ךדיבו לודגה ךחכב תידפ רשא ךמעו ךידבע םהו 10 םיצפחה ךידבע תלפת-לאו ךדבע תלפת-לא תבשק-ךנזא אנ יהת ינדא אנא 11 הזה שיאה ינפל םימחרל והנתו םויה ךדבעל אנ-החילצהו ךמש-תא האריל .ךלמל הקשמ יתייה ינאו