Nehemiah chapter 2 קרפ הימחנ -תא אשאו וינפל ןיי ךלמה אתסשחתראל םירשע תנש ןסינ שדחב יהיו 1 .וינפל ער יתייה-אלו ךלמל הנתאו ןייה ער םא-יכ הז ןיא הלוח ךניא התאו םיער ךינפ עודמ ךלמה יל רמאיו 2 .דאמ הברה אריאו בל תורבק-תיב ריעה רשא ינפ וערי-אל עודמ היחי םלועל ךלמה ךלמל רמאו 3 .שאב ולכא הירעשו הברח יתבא .םימשה יהלא-לא ללפתאו שקבמ התא הז-המ-לע ךלמה יל רמאיו 4 -לא ינחלשת רשא ךינפל ךדבע בטיי-םאו בוט ךלמה-לע-םא ךלמל רמאו 5 .הננבאו יתבא תורבק ריע-לא הדוהי בושת יתמו ךכלהמ היהי יתמ-דע ולצא תבשוי לגשהו ךלמה יל רמאיו 6 .ןמז ול הנתאו ינחלשיו ךלמה-ינפל בטייו רשא רהנה רבע תווחפ-לע יל-ונתי תורגא בוט ךלמה-לע-םא ךלמל רמואו 7 .הדוהי-לא אובא-רשא דע ינוריבעי ירעש-תא תורקל םיצע יל-ןתי רשא ךלמל רשא סדרפה רמש ףסא-לא תרגאו 8 -דיכ ךלמה יל-ןתיו וילא אובא-רשא תיבלו ריעה תמוחלו תיבל-רשא הריבה .ילע הבוטה יהלא ימע חלשיו ךלמה תורגא תא םהל הנתאו רהנה רבע תווחפ-לא אובאו 9 .םישרפו ליח ירש ךלמה אב-רשא הלדג הער םהל עריו ינמעה דבעה היבוטו ינרחה טלבנס עמשיו 10 .לארשי ינבל הבוט שקבל םדא .השלש םימי םש-יהאו םלשורי-לא אובאו 11 -לא ןתנ יהלא המ םדאל יתדגה-אלו ימע טעמ םישנאו ינא הליל םוקאו 12 .הב בכר ינא רשא המהבה-םא יכ ימע ןיא המהבו םלשוריל תושעל יבל יהאו תפשאה רעש-לאו ןינתה ןיע ינפ-לאו הליל איגה-רעשב האצאו 13 .שאב ולכא הירעשו םיצורפמה-רשא םלשורי תמוחב רבש .יתחת רבעל המהבל םוקמ-ןיאו ךלמה תכרב-לאו ןיעה רעש-לא רבעאו 14 איגה רעשב אובאו בושאו המוחב רבש יהאו הליל לחנב הלע יהאו 15 .בושאו םינהכלו םידוהילו השע ינא המו יתכלה הנא ועדי אל םינגסהו 16 .יתדגה אל ןכ-דע הכאלמה השע רתילו םינגסלו םירחלו הירעשו הברח םלשורי רשא הב ונחנא רשא הערה םיאר םתא םהלא רמואו 17 .הפרח דוע היהנ-אלו םלשורי תמוח-תא הנבנו וכל שאב ותצנ -רמא רשא ךלמה ירבד-ףאו ילע הבוט איה-רשא יהלא די-תא םהל דיגאו 18 .הבוטל םהידי וקזחיו ונינבו םוקנ ורמאיו יל ונל וגעליו יברעה םשגו ינומעה דבעה היבטו ינרחה טלבנס עמשיו 19 .םידרמ םתא ךלמה לעה םישע םתא רשא הזה רבדה-המ ורמאיו ונילע וזביו ונחנאו ונל חילצי אוה םימשה יהלא םהל רמואו רבד םתוא בישאו 20 .םלשוריב ןורכזו הקדצו קלח-ןיא םכלו ונינבו םוקנ וידבע