Nehemiah chapter 3 קרפ הימחנ המה ןאצה רעש-תא ונביו םינהכה ויחאו לודגה ןהכה בישילא םקיו 1 .לאננח לדגמ דע והושדק האמה לדגמ-דעו ויתתלד ודימעיו והושדק .ירמא-ןב רוכז הנב ודי-לעו וחרי ישנא ונב ודי-לעו 2 וילוענמ ויתתלד ודימעיו והורק המה האנסה ינב ונב םיגדה רעש תאו 3 .ויחירבו -ןב םלשמ קיזחה םדי-לעו ץוקה-ןב הירוא-ןב תומרמ קיזחה םדי-לעו 4 .אנעב-ןב קודצ קיזחה םדי-לעו לאבזישמ-ןב היכרב .םהינדא תדבעב םרוצ ואיבה-אל םהירידאו םיעוקתה וקיזחה םדי-לעו 5 והורק המה הידוסב-ןב םלשמו חספ-ןב עדיוי וקיזחה הנשיה רעש תאו 6 .ויחירבו וילענמו ויתתלד ודימעיו הפצמהו ןועבג ישנא יתנרמה ןודיו ינעבגה היטלמ קיזחה םדי-לעו 7 .רהנה רבע תחפ אסכל -ןב היננח קיזחה ודי-לעו םיפרוצ היהרח-ןב לאיזע קיזחה ודי-לע 8 .הבחרה המוחה דע םלשורי ובזעיו םיחקרה .םלשורי ךלפ יצח רש רוח-ןב היפר קיזחה םדי-לעו 9 -ןב שוטח קיזחה ודי-לעו ותיב דגנו ףמורח-ןב הידי קיזחה םדי-לעו 10 .הינבשח לדגמ תאו באומ תחפ-ןב בושחו םרח-ןב היכלמ קיזחה תינש הדמ 11 .םירונתה .ויתונבו אוה םלשורי ךלפ יצח רש שחולה-ןב םולש קיזחה ודי-לעו 12 ויתתלד ודימעיו והונב המה חונז יבשיו ןונח קיזחה איגה רעש תא 13 .תופשה רעש דע המוחב המא ףלאו ויחירבו וילענמ וננבי אוה םרכה-תיב ךלפ רש בכר-ןב היכלמ קיזחה תופשאה רעש תאו 14 .ויחירבו וילענמ ויתתלד דימעיו וננבי אוה הפצמה ךלפ רש הזח-לכ-ןב ןולש קיזחה ןיעה רעש תאו 15 -ןגל חלשה תכרב תמוח תאו ויחירבו וילענמ ויתתלד ודימעיו ונללטיו .דיוד ריעמ תודרויה תולעמה-דעו jlnd ירבק דגנ-דע רוצ-תיב ךלפ יצח רש קובזע-ןב הימחנ קיזחה וירחא 16 .םירבגה תיב דעו היושעה הכרבה-דעו דיוד ךלפ-יצח-רש היבשח קיזחה ודי-לע ינב-ןב םוחר םיולה וקיזחה וירחא 17 .וכלפל הליעק .הליעק ךלפ יצח רש דדנח-ןב יוב םהיחא וקיזחה וירחא 18 קשנה תלע דגנמ תינש הדמ הפצמה רש עושי-ןב רזע ודי-לע קזחיו 19 .עצקמה תיב חתפ-דע עוצקמה-ןמ תינש הדמ יבז-ןב ךורב קיזחה הרחה וירחא 20 .לודגה ןהכה בישילא בישילא תיב חתפמ תינש הדמ ץוקה-ןב הירוא-ןב תומרמ קיזחה וירחא 21 .בישילא תיב תילכת-דעו .רככה ישנא םינהכה וקיזחה וירחאו 22 הישעמ-ןב הירזע קיזחה וירחא םתיב דגנ בושחו ןמינב קיזחה וירחא 23 .ותיב לצא היננע-ןב -דעו עוצקמה-דע הירזע תיבמ תינש הדמ דדנח-ןב יונב קיזחה וירחא 24 .הנפה רשא ןוילעה ךלמה תיבמ אצויה לדגמהו עוצקמה דגנמ יזוא-ןב ללפ 25 .שערפ-ןב הידפ וירחא הרטמה רצחל .אצויה לדגמהו חרזמל םימה רעש דגנ דע לפעב םיבשי ויה םיניתנהו 26 תמוח דעו אצויה לודגה לדגמה דגנמ תינש הדמ םיעקתה וקיזחה וירחא 27 .לפעה .ותיב דגנל שיא םינהכה וקיזחה םיסוסה רעש לעמ 28 הינכש-ןב היעמש קיזחה וירחאו ותיב דגנ רמא-ןב קודצ קיזחה וירחא 29 .חרזמה רעש רמש וירחא ינש הדמ יששה ףלצ-ןב ןונחו הימלש-ןב היננח קיזחה ירחא 30 .ותכשנ דגנ היכרב-ןב םלשמ קיזחה רעש דגנ םילכרהו םיניתנה תיב-דע יפרצה-ןב היכלמ קיזחה ירחא 31 .הנפה תילע דעו דקפמה .םילכרהו םיפרצה וקיזחה ןאצה רעשל הנפה תילע ןיבו 32 סעכיו ול רחיו המוחה-תא םינוב ונחנא-יכ טלבנס עמש רשאכ יהיו 33 .םידוהיה-לע געליו הברה םישע םיללמאה םידוהיה המ רמאיו ןורמש ליחו ויחא ינפל רמאיו 34 המהו רפעה תומרעמ םינבאה-תא ויחיה םויב ולכיה וחבזיה םהל ובזעיה .תופורש ץרפו לעוש הלעי-םא םינוב םה-רשא םג רמאיו ולצא ינמעה היבוטו 35 .םהינבא תמוח ץראב הזבל םנתו םשאר-לא םתפרח בשהו הזוב ונייה-יכ וניהלא עמש 36 .היבש .םינובה דגנל וסיעכה יכ החמת-לא ךינפלמ םתאטחו םנוע-לע סכת-לאו 37 .תושעל םעל בל יהיו היצח-דע המוחה-לכ רשקתו המוחה-תא הנבנו 38