Nehemiah chapter 4 קרפ הימחנ התלע-יכ םידודשאהו םינמעהו םיברעהו היבוטו טלבנס עמש רשאכ יהיו 1 .דאמ םהל רחיו םתסהל םיצרפה ולחה-יכ םלשורי תומחל הכורא .העות ול תושעלו םלשוריב םחלהל אובל ודחי םלכ ורשקיו 2 .םהינפמ הלילו םמוי םהילע רמשמ דימענו וניהלא-לא ללפתנו 3 תונבל לכונ אל ונחנאו הברה רפעהו לבסה חכ לשכ הדוהי רמאיו 4 .המוחב םונגרהו םכות-לא אובנ-רשא דע וארי אלו ועדי אל ונירצ ורמאיו 5 .הכאלמה-תא ונתבשהו -לכמ םימעפ רשע ונל ורמאיו םלצא םיבשיה םידוהיה ואב-רשאכ יהיו 6 .ונילע ובושת-רשא תומקמה םעה-תא דימעאו םייחחצב המוחל ירחאמ םוקמל תויתחתמ דימעאו 7 .םהיתתשקו םהיחמר םהיתברח-םע תוחפשמל וארית-לא םעה רתי-לאו םינגסה-לאו םירחה-לא רמאו םוקאו אראו 8 םכיתנבו םכינב םכיחא-לע ומחלהו ורכז ארונהו לודגה ינדא-תא םהינפמ .םכיתבו םכישנ בושנו םתצע-תא םיהלאה רפיו ונל עדונ-יכ וניביוא ועמש-רשאכ יהיו 9 .ותכאלמ-לא שיא המוחה-לא eplk םיחמרהו םיקיזחמ םיצחו הכאלמב םישע ירענ יצח אוהה םויה-ןמ יהיו 10 .הדוהי תיב-לכ ירחא םירשהו םינירשהו תותשקהו םינגמה תחאו הכאלמב השע ודי תחאב םישמע לבסב םיאשנהו המוחב םינובה 11 .חלשה תקזחמ .ילצא רפושב עקותהו םינובו וינתמ-לע םירוסא וברח שיא םינובהו 12 הבחרו הברה הכאלמה םעה רתי-לאו םינגסה-לאו םירחה-לא רמאו 13 .ויחאמ שיא םיקוחר המוחה-לע םידרפנ ונחנאו םחלי וניהלא ונילא וצבקת המש רפושה לוק-תא ועמשת רשא םוקמב 14 .ונל תאצ דע רחשה תולעמ םיחמרב םיקיזחמ םיצחו הכאלמב םישע ונחנאו 15 .םיבכוכה ונל-ויהו םלשורי ךותב ונילי ורענו שיא םעל יתרמא איהה תעב םג 16 .הכאלמ םויהו רמשמ הלילה םיטשפ ונחנא-ןיא ירחא רשא רמשמה ישנאו ירענו יחאו ינא ןיאו 17 .םימה וחלש שיא ונידגב