Nehemiah chapter 5 קרפ הימחנ .םידוהיה םהיחא-לא הלודג םהישנו םעה תקעצ יהתו 1 הלכאנו ןגד החקנו םיבר ונחנא וניתנבו ונינב םירמא רשא שיו 2 .היחנו ןגד החקנו םיברע ונחנא וניתבו ונימרכו וניתדש םירמא רשא שיו 3 .בערב .ונימרכו וניתדש ךלמה תדמל ףסכ וניול םירמא רשא שיו 4 ונינב-תא םישבכ ונחנא הנהו ונינב םהינבכ ונרשב וניחא רשבכ התעו 5 וניתדשו ונדי לאל ןיאו תושבכנ וניתנבמ שיו םידבעל וניתנב-תאו .םירחאל ונימרכו .הלאה םירבדה תאו םתקעז-תא יתעמש רשאכ דאמ יל רחיו 6 -שיא אשמ םהל הרמאו םינגסה-תאו םירחה-תא הביראו ילע יבל ךלמיו 7 .הלודג הלהק םהילע ןתאו םיאשנ םתא ויחאב ונב ידכ םיוגל םירכמנה םידוהיה וניחא-תא ונינק ונחנא םהל הרמאו 8 .רבד ואצמ אלו ושירחיו ונל-ורכמנו םכיחא-תא ורכמת םתא-םגו תפרחמ וכלת וניהלא תאריב אולה םישע םתא-רשא רבדה בוט-אל רמאיו 9 .וניביוא םיוגה .הזה אשמה-תא אנ-הבזענ ןגדו ףסכ םהב םישנ ירענו יחא ינא-םגו 10 ףסכה תאמו םהיתבו םהיתיז םהימרכ םהיתדש םויהכ םהל אנ ובישה 11 .םהב םישנ םתא רשא רהציהו שוריתה ןגדהו -תא ארקאו רמוא התא רשאכ השענ ןכ שקבנ אל םהמו בישנ ורמאיו 12 .הזה רבדכ תושעל םעיבשאו םינהכה םיקי-אל רשא שיאה-לכ-תא םיהלאה רעני הככ הרמאו יתרענ ינצח-םג 13 ןמא להקה-לכ ורמאיו קרו רוענ היהי הככו ועיגימו ותיבמ הזה רבדה-תא .הזה רבדכ םעה שעיו הוהי-תא וללהיו תנש דעו םירשע תנשמ הדוהי ץראב םחפ תויהל יתא הוצ-רשא םוימ םג 14 אל החפה םחל יחאו ינא הרשע םיתש םינש ךלמה אתסשחתראל םיתשו םישלש .יתלכא ןייו םחלב םהמ וחקיו םעה-לע ודיבכה ינפל-רשא םינשארה תוחפהו 15 ןכ יתישע-אל ינאו םעה-לע וטלש םהירענ םג םיעברא םילקש-ףסכ רחא .םיהלא תארי ינפמ םיצובק ירענ-לכו ונינק אל הדשו יתקזחה תאזה המוחה תכאלמב םגו 16 .הכאלמה-לע םש -רשא םיוגה-ןמ ונילא םיאבהו שיא םישמחו האמ םינגסהו םידוהיהו 17 .ינחלש-לע וניתביבס יל-ושענ םירפצו תוררב-שש ןאצ דחא רוש דחא םויל השענ היה רשאו 18 הדבכ-יכ יתשקב אל החפה םחל הז-םעו הברהל ןיי-לכב םימי תרשע ןיבו .הזה םעה-לע הדבעה .הזה םעה-לע יתישע-רשא לכ הבוטל יהלא יל-הרכז 19