Nehemiah chapter 6 קרפ הימחנ יכ וניביא רתילו יברעה םשגלו היבוטו טלבנסל עמשנ רשאכ יהיו 1 יתדמעה-אל תותלד איהה תעה-דע םג ץרפ הב רתונ-אלו המוחה-תא יתינב .mixrya ונוא תעקבב םיריפכב ודחי הדעונו הכל רמאל ילא םשגו טלבנס חלשיו 2 .הער יל תושעל םיבשח המהו תדרל לכוא אלו השע ינא הלודג הכאלמ רמאל םיכאלמ םהילע החלשאו 3 .םכילא יתדריו הפרא רשאכ הכאלמה תבשת המל .הזה רבדכ םתוא בישאו םימעפ עברא הזה רבדכ ילא וחלשיו 4 .ודיב החותפ תרגאו ורענ-תא תישימח םעפ הזה רבדכ טלבנס ילא חלשיו 5 ןכ-לע דורמל םיבשח םידוהיהו התא רמא ומשגו עמשנ םיוגב הב בותכ 6 .הלאה םירבדכ ךלמל םהל הוה התאו המוחה הנוב התא עמשי התעו הדוהיב ךלמ רמאל םלשוריב ךילע ארקל תדמעה םיאיבנ-םגו 7 .ודחי הצעונו הכל התעו הלאה םירבדכ ךלמל התא ךבלמ יכ רמוא התא רשא הלאה םירבדכ היהנ אל רמאל וילא החלשאו 8 .םאדוב התעו השעת אלו הכאלמה-ןמ םהידי ופרי רמאל ונתוא םיארימ םלכ יכ 9 .ידי-תא קזח דעונ רמאיו רוצע אוהו לאבטיהמ-ןב הילד-ןב היעמש תיב יתאב-ינאו 10 ךגרהל םיאב יכ לכיהה תותלד הרגסנו לכיהה ךות-לא םיהלאה תיב-לא .ךגרהל םיאב הלילו אל יחו לכיהה-לא אובי-רשא ינומכ ימו חרבי ינומכ שיאה הרמאו 11 .אובא טלבנסו היבוטו ילע רבד האובנה יכ וחלש םיהלא-אל הנהו הריכאו 12 .ורכש ןעמל ער םשל םהל היהו יתאטחו ןכ-השעאו אריא-ןעמל אוה רוכש ןעמל 13 .ינופרחי רתילו האיבנה הידעונל םגו הלא וישעמכ טלבנסלו היבוטל יהלא הרכז 14 .יתוא םיארימ ויה רשא םיאיבנה .םוי םינשו םישמחל לולאל השמחו םירשעב המוחה םלשתו 15 ולפיו וניתביבס רשא םיוגה-לכ ואריו וניביוא-לכ ועמש רשאכ יהיו 16 .תאזה הכאלמה התשענ וניהלא תאמ יכ ועדיו םהיניעב דאמ רשאו היבוט-לע תוכלוה םהיתרגא הדוהי ירח םיברמ םהה םימיב םג 17 .םהילא תואב היבוטל חרא-ןב הינכשל אוה ןתח-יכ ול העובש ילעב הדוהיב םיבר-יכ 18 .היכרב ןב םלשמ-תב-תא חקל ונב ןנחוהיו חלש תורגא ול םיאיצומ ויה ירבדו ינפל םירמא ויה ויתבוט םג 19 .ינאריל היבוט