Nehemiah chapter 8 קרפ הימחנ ורמאיו םימה-רעש ינפל רשא בוחרה-לא דחא שיאכ םעה-לכ ופסאיו 1 .לארשי-תא הוהי הוצ-רשא השמ תרות רפס-תא איבהל רפסה ארזעל עמשל ןיבמ לכו השא-דעו שיאמ להקה ינפל הרותה-תא ןהכה ארזע איביו 2 .יעיבשה שדחל דחא םויב םויה תיצחמ-דע רואה-ןמ םימה-רעש ינפל רשא בוחרה ינפל וב-ארקיו 3 .הרותה רפס-לא םעה-לכ ינזאו םיניבמהו םישנהו םישנאה דגנ עמשו היתתמ ולצא דמעיו רבדל ושע רשא ץע-לדגמ-לע רפסה ארזע דמעיו 4 היכלמו לאשימו הידפ ולאמשמו ונימי-לע הישעמו היקלחו הירואו הינעו .םלשמ הירכז הנדבשחו םשחו -לכ ודמע וחתפכו היה םעה-לכ לעמ-יכ םעה-לכ יניעל רפסה ארזע חתפיו 5 .םעה לעמב ןמא ןמא םעה-לכ ונעיו לודגה םיהלאה הוהי-תא ארזע ךרביו 6 .הצרא םיפא הוהיל וחתשיו ודקיו םהידי הירזע אטילק הישעמ הידוה יתבש בוקע ןימי היברשו ינבו עושיו 7 .םדמע-לע םעהו הרותל םעה-תא םיניבמ םיולהו היאלפ ןנח דבזוי .ארקמב וניביו לכש םושו שרפמ םיהלאה תרותב רפסב וארקיו 8 םעה-תא םיניבמה םיולהו רפסה ןהכה ארזעו אתשרתה אוה הימחנ רמאיו 9 םיכוב יכ וכבת-לאו ולבאתת-לא םכיהלא הוהיל אוה-שדק םויה םעה-לכל .הרותה ירבד-תא םעמשכ םעה-לכ ןוכנ ןיאל תונמ וחלשו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא וכל םהל רמאיו 10 .םכזעמ איה הוהי תודח-יכ ובצעת-לאו ונינדאל םויה שודק-יכ ול .ובצעת-לאו שדק םויה יכ וסה רמאל םעה-לכל םישחמ םיולהו 11 יכ הלודג החמש תושעלו תונמ חלשלו תותשלו לכאל םעה-לכ וכליו 12 .םהל ועידוה רשא םירבדב וניבה ארזע-לא םיולהו םינהכה םעה-לכל תובאה ישאר ופסאנ ינשה םויבו 13 .הרותה ירבד-לא ליכשהלו רפסה לארשי-ינב ובשי רשא השמ-דיב הוהי הוצ רשא הרותב בותכ ואצמיו 14 .יעיבשה שדחב גחב תוכסב רהה ואצ רמאל םלשוריבו םהירע-לכב לוק וריבעיו ועימשי רשאו 15 תשעל תבע ץע ילעו םירמת ילעו סדה ילעו ןמש ץע-ילעו תיז-ילע ואיבהו .בותככ תכס תורצחבו םהיתרצחבו וגג-לע שיא תוכס םהל ושעיו ואיביו םעה ואציו 16 .םירפא רעש בוחרבו םימה רעש בוחרבו םיהלאה תיב ימימ ושע-אל יכ תוכסב ובשיו תוכס יבשה-ןמ םיבשה להקה-לכ ושעיו 17 .דאמ הלודג החמש יהתו אוהה םויה דע לארשי ינב ןכ ןונ-ןב עושי םויה דע ןושארה םויה-ןמ םויב םוי םיהלאה תרות רפסב ארקיו 18 .טפשמכ תרצע ינימשה םויבו םימי תעבש גח-ושעיו ןורחאה