Nehemiah chapter 9 קרפ הימחנ המדאו םיקשבו םוצב לארשי-ינב ופסאנ הזה שדחל העבראו םירשע םויבו 1 .םהילע תונועו םהיתאטח-לע ודותיו ודמעיו רכנ ינב לכמ לארשי ערז ולדביו 2 .םהיתבא תיעברו םויה תיעבר םהיהלא הוהי תרות רפסב וארקיו םדמע-לע ומוקיו 3 .םהיהלא הוהיל םיוחתשמו םידותמ יננכ ינב היברש ינב הינבש לאימדק ינבו עושי םיולה הלעמ-לע םקיו 4 .םהיהלא הוהי-לא לודג לוקב וקעזיו היחתפ הינבש הידוה היברש הינבשח ינב לאימדקו עושי םיולה ורמאיו 5 ךדובכ םש וכרביו םלועה-דע םלועה-ןמ םכיהלא הוהי-תא וכרב ומוק .הלהתו הכרב-לכ-לע םמורמו ץראה םאבצ-לכו םימשה ימש םימשה-תא תישע תא ךדבל הוהי אוה-התא 6 ךל םימשה אבצו םלכ-תא היחמ התאו םהב רשא-לכו םימיה הילע רשא-לכו .םיוחתשמ תמשו םידשכ רואמ ותאצוהו םרבאב תרחב רשא םיהלאה הוהי אוה-התא 7 .םהרבא ומש ינענכה ץרא-תא תתל תירבה ומע תורכו ךינפל ןמאנ ובבל-תא תאצמו 8 יכ ךירבד-תא םקתו וערזל תתל ישגרגהו יסוביהו יזרפהו ירמאה יתחה .התא קידצ .ףוס-םי-לע תעמש םתקעז-תאו םירצמב וניתבא ינע-תא ארתו 9 יכ תעדי יכ וצרא םע-לכבו וידבע-לכבו הערפב םיתפמו תתא ןתתו 10 .הזה םויהכ םש ךל-שעתו םהילע ודיזה תכלשה םהיפדר-תאו השביב םיה-ךותב ורבעיו םהינפל תעקב םיהו 11 .םיזע םימב ןבא-ומכ תלוצמב רשא ךרדה-תא םהל ריאהל הליל שא דומעבו םמוי םתיחנה ןנע דומעבו 12 .הב-וכלי םירשי םיטפשמ םהל ןתתו םימשמ םהמע רבדו תדרי יניס-רה לעו 13 .םיבוט תוצמו םיקח תמא תורותו השמ דיב םהל תיוצ הרותו םיקחו תווצמו םהל תעדוה ךשדק תבש-תאו 14 .ךדבע רמאתו םאמצל םהל תאצוה עלסמ םימו םבערל םהל התתנ םימשמ םחלו 15 .םהל תתל ךדי-תא תאשנ-רשא ץראה-תא תשרל אובל םהל .ךיתוצמ-לא ועמש אלו םפרע-תא ושקיו ודיזה וניתבאו םהו 16 םפרע-תא ושקיו םהמע תישע רשא ךיתאלפנ ורכז-אלו עמשל ונאמיו 17 -ךרא םוחרו ןונח תוחילס הולא התאו םירמב םתדבעל בושל שאר-ונתיו .םתבזע אלו דסחו-ברו םיפא ושעיו םירצממ ךלעה רשא ךיהלא הז ורמאיו הכסמ לגע םהל ושע-יכ ףא 18 .תולדג תוצאנ םהילעמ רס-אל ןנעה דומע-תא רבדמב םתבזע אל םיברה ךימחרב התאו 19 רשא ךרדה-תאו םהל ריאהל הלילב שאה דומע-תאו ךרדהב םתחנהל םמויב .הב-וכלי םהל התתנ םימו םהיפמ תענמ-אל ךנמו םליכשהל תתנ הבוטה ךחורו 20 .םאמצל אל םהילגרו ולב אל םהיתמלש ורסח אל רבדמב םתלכלכ הנש םיעבראו 21 .וקצב -תאו ןוחיס ץרא-תא ושרייו האפל םקלחתו םיממעו תוכלממ םהל ןתתו 22 .ןשבה-ךלמ גוע ץרא-תאו ןובשח ךלמ ץרא םהיתבאל תרמא-רשא ץראה-לא םאיבתו םימשה יבכככ תיברה םהינבו 23 .תשרל אובל םינענכה ץראה יבשי-תא םהינפל ענכתו ץראה-תא ושרייו םינבה ואביו 24 .םנוצרכ םהב תושעל ץראה יממע-תאו םהיכלמ-תאו םדיב םנתתו תורב בוט-לכ-םיאלמ םיתב ושרייו הנמש המדאו תורצב םירע ודכליו 25 ונדעתיו ונימשיו ועבשיו ולכאיו ברל לכאמ ץעו םיתיזו םימרכ םיבוצח .לודגה ךבוטב -רשא וגרה ךיאיבנ-תאו םוג ירחא ךתרות-תא וכלשיו ךב ודרמיו ורמיו 26 .תלודג תוצאנ ושעיו ךילא םבישהל םב ודיעה םימשמ התאו ךילא וקעצי םתרצ תעבו םהל ורציו םהירצ דיב םנתתו 27 .םהירצ דימ םועישויו םיעישומ םהל ןתת םיברה ךימחרכו עמשת םהב ודריו םהיביא דיב םבזעתו ךינפל ער תושעל ובושי םהל חונכו 28 .םיתע תובר ךימחרכ םליצתו עמשת םימשמ התאו ךוקעזיו ובושיו ךיתוצמל ועמש-אלו ודיזה המהו ךתרות-לא םבישהל םהב דעתו 29 םפרעו תררוס ףתכ ונתיו םהב היחו םדא השעי-רשא םב-ואטח ךיטפשמבו .ועמש אלו ושקה וניזאה אלו ךיאיבנ-דיב ךחורב םב דעתו תובר םינש םהילע ךשמתו 30 .תצראה ימע דיב םנתתו .התא םוחרו ןונח-לא יכ םתבזע אלו הלכ םתישע-אל םיברה ךימחרבו 31 טעמי-לא דסחהו תירבה רמוש ארונהו רובגה לודגה לאה וניהלא התעו 32 ונאיבנלו ונינהכלו ונירשל וניכלמל ונתאצמ-רשא האלתה-לכ תא ךינפל .הזה םויה דע רושא יכלמ ימימ ךמע-לכלו וניתבאלו .ונעשרה ונחנאו תישע תמא-יכ ונילע אבה-לכ לע קידצ התאו 33 -לא ובישקה אלו ךתרות ושע אל וניתבאו ונינהכ ונירש וניכלמ-תאו 34 .םהב תדיעה רשא ךיתודעלו ךיתוצמ -רשא הנמשהו הבחרה ץראבו םהל תתנ-רשא ברה ךבוטבו םתוכלמב םהו 35 .םיערה םהיללעממ ובש-אלו ךודבע אל םהינפל תתנ -תאו הירפ-תא לכאל וניתבאל התתנ-רשא ץראהו םידבע םויה ונחנא הנה 36 .הילע םידבע ונחנא הנה הבוט וניתיוג לעו וניתואטחב ונילע התתנ-רשא םיכלמל הברמ התאובתו 37 .ונחנא הלודג הרצבו םנוצרכ ונתמהבבו םילשמ