Nehemiah chapter 10 קרפ הימחנ וניול ונירש םותחה לעו םיבתכו הנמא םיתרכ ונחנא תאז-לכבו 1 .ונינהכ .היקדצו הילכח-ןב אתשרתה הימחנ םימותחה לעו 2 .הימרי הירזע הירש 3 .היכלמ הירמא רוחשפ 4 .ךולמ הינבש שוטח 5 .הידבע תומרמ םרח 6 .ךורב ןותנג לאינד 7 .ןמימ היבא םלשמ 8 .םינהכה הלא היעמש יגלב היזעמ 9 .לאימדק דדנח ינבמ יונב הינזא-ןב עושיו םיולהו 10 .ןנח היאלפ אטילק הידוה הינבש םהיחאו 11 .היבשח בוחר אכימ 12 .הינבש היברש רוכז 13 .ונינב ינב הידוה 14 .ינב אותז םליע באומ תחפ שערפ םעה ישאר 15 .יבב דגזע ינב 16 .ןידע יוגב הינדא 17 .רוזע היקזח רטא 18 .יצב םשח הידוה 19 .יבונ תותנע ףירח 20 .ריזח םלשמ שעיפגמ 21 .עודי קודצ לאבזישמ 22 .הינע ןנח היטלפ 23 .בושח היננח עשוה 24 .קבוש אחלפ שחולה 25 .הישעמ הנבשח םוחר 26 .ןנע ןנח היחאו 27 .הנעב םרח ךולמ 28 ימעמ לדבנה-לכו םיניתנה םיררשמה םירעושה םיולה םינהכה םעה ראשו 29 .ןיבמ עדוי לכ םהיתנבו םהינב םהישנ םיהלאה תרות-לא תוצראה תרותב תכלל העובשבו הלאב םיאבו םהירידא םהיחא-לע םיקיזחמ 30 תוצמ-לכ-תא תושעלו רומשלו םיהלאה-דבע השמ דיב הנתנ רשא םיהלאה .ויקחו ויטפשמו ונינדא הוהי .ונינבל חקנ אל םהיתנב-תאו ץראה ימעל וניתנב ןתנ-אל רשאו 31 חקנ-אל רוכמל תבשה םויב רבש-לכו תוחקמה-תא םיאיבמה ץראה ימעו 32 .די-לכ אשמו תיעיבשה הנשה-תא שטנו שדק םויבו תבשב םהמ תיב תדבעל הנשב לקשה תישלש ונילע תתל תוצמ ונילע ונדמעהו 33 .וניהלא םידעומל םישדחה תותבשה דימתה תלועלו דימתה תחנמו תכרעמה םחלל 34 .וניהלא-תיב תכאלמ לכו לארשי-לע רפכל תואטחלו םישדקלו תיבל איבהל םעהו םיולה םינהכה םיצעה ןברק-לע ונלפה תולרוגהו 35 הוהי חבזמ-לע רעבל הנשב הנש םינמזמ םיתעל וניתבא-תיבל וניהלא .הרותב בותככ וניהלא תיבל הנשב הנש ץע-לכ ירפ-לכ ירוכבו ונתמדא ירוכב-תא איבהלו 36 .הוהי ונירקב ירוכב-תאו הרותב בותככ וניתמהבו ונינב תורכב-תאו 37 .וניהלא תיבב םיתרשמה םינהכל וניהלא תיבל איבהל ונינאצו איבנ רהציו שורית ץע-לכ ירפו וניתמורתו וניתסירע תישאר-תאו 38 םירשעמה םיולה םהו םיולל ונתמדא רשעמו וניהלא-תיב תוכשל-לא םינהכל .ונתדבע ירע לכב רשעמ-תא ולעי םיולהו םיולה רשעב םיולה-םע ןרהא-ןב ןהכה היהו 39 .רצואה תיבל תוכשלה-לא וניהלא תיבל רשעמה שוריתה ןגדה תמורת-תא יולה ינבו לארשי-ינב ואיבי תוכשלה-לא יכ 40 בזענ אלו םיררשמהו םירעושהו םיתרשמה םינהכהו שדקמה ילכ םשו רהציהו .וניהלא תיב-תא