Nehemiah chapter 11 קרפ הימחנ -ןמ דחא איבהל תולרוג וליפה םעה ראשו םלשוריב םעה-ירש ובשיו 1 .םירעב תודיה עשתו שדקה ריע םלשוריב תבשל הרשעה .םלשוריב תבשל םיבדנתמה םישנאה לכל םעה וכרביו 2 ותזחאב שיא ובשי הדוהי ירעבו םלשוריב ובשי רשא הנידמה ישאר הלאו 3 .המלש ידבע ינבו םיניתנהו םיולהו םינהכה לארשי םהירעב היזע-ןב היתע הדוהי ינבמ ןמינב ינבמו הדוהי ינבמ ובשי םלשוריבו 4 .ץרפ-ינבמ לאללהמ-ןב היטפש-ןב הירמא-ןב הירכז-ןב הירכז-ןב ביריוי-ןב הידע-ןב היזח-ןב הזח-לכ-ןב ךורב-ןב הישעמו 5 .ינלשה-ןב .ליח-ישנא הנמשו םישש תואמ עברא םלשוריב םיבשיה ץרפ-ינב-לכ 6 הישעמ-ןב הילוק-ןב הידפ-ןב דעוי-ןב םלשמ-ןב אלס ןמינב ינב הלאו 7 .היעשי-ןב לאיתיא-ןב .הנמשו םירשע תואמ עשת ילס יבג וירחאו 8 .הנשמ ריעה-לע האונסה-ןב הדוהיו םהילע דיקפ ירכז-ןב לאויו 9 .ןיכי ביריוי-ןב היעדי םינהכה-ןמ 10 תיב דגנ בוטיחא-ןב תוירמ-ןב קודצ-ןב םלשמ-ןב היקלח-ןב הירש 11 .םיהלאה םחרי-ןב הידעו םינשו םירשע תואמ הנמש תיבל הכאלמה ישע םהיחאו 12 .היכלמ-ןב רוחשפ-ןב הירכז-ןב יצמא-ןב היללפ-ןב יזחא-ןב לארזע-ןב יסשמעו םינשו םיעברא םיתאמ תובאל םישאר ויחאו 13 .רמא-ןב תומלשמ-ןב -ןב לאידבז םהילע דיקפו הנמשו םירשע האמ ליח ירובג םהיחאו 14 .םילודגה .ינוב-ןב היבשח-ןב םקירזע-ןב בושח-ןב היעמש םיולה-ןמו 15 .םיולה ישארמ םיהלאה תיבל הנציחה הכאלמה-לע דבזויו יתבשו 16 היקבקבו הלפתל הדוהי הלחתה שאר ףסא-ןב ידבז-ןב הכימ-ןב הינתמו 17 .ןותידי-ןב ללג-ןב עומש-ןב אדבעו ויחאמ הנשמ .העבראו םינמש םיתאמ שדקה ריעב םיולה-לכ 18 .םינשו םיעבש האמ םירעשב םירמשה םהיחאו ןומלט בוקע םירעושהו 19 .ותלחנב שיא הדוהי ירע-לכב םיולה םינהכה לארשי ראשו 20 .םיניתנה-לע אפשגו אחיצו לפעב םיבשי םיניתנהו 21 אכימ-ןב הינתמ-ןב היבשח-ןב ינב-ןב יזע םלשוריב םיולה דיקפו 22 .םיהלאה-תיב תכאלמ דגנל םיררשמה ףסא ינבמ .ומויב םוי-רבד םיררשמה-לע הנמאו םהילע ךלמה תוצמ-יכ 23 .םעל רבד-לכל ךלמה דיל הדוהי-ןב חרז-ינבמ לאבזישמ-ןב היחתפו 24 ןבידבו היתנבו עבראה תירקב ובשי הדוהי ינבמ םתדשב םירצחה-לאו 25 .הירצחו לאצבקיבו היתנבו .טלפ תיבבו הדלומבו עושיבו 26 .היתנבו עבש ראבבו לעוש רצחבו 27 .היתנבבו הנכמבו גלקצבו 28 .תומריבו הערצבו ןומר ןיעבו 29 -דע עבש-ראבמ ונחיו היתנבו הקזע היתדשו שיכל םהירצחו םלדע חנז 30 .םנה-איג .היתנבו לא-תיבו היעו שמכמ עבגמ ןמינב ינבו 31 .היננע בנ תותנע 32 .םיתג המר רוצח 33 .טלבנ םיעבצ דידח 34 .םישרחה יג ונואו דל 35 .ןימינבל הדוהי תוקלחמ םיולה-ןמו 36