Nehemiah chapter 12 קרפ הימחנ הירש עושיו לאיתלאש-ןב לבברז-םע ולע רשא םיולהו םינהכה הלאו 1 .ארזע הימרי .שוטח ךולמ הירמא 2 .תמרמ םחר הינכש 3 .היבא יותנג אודע 4 .הגלב הידעמ ןימימ 5 .היעדי ביריויו היעמש 6 .עושי ימיב םהיחאו םינהכה ישאר הלא היעדי היקלח קומע ולס 7 .ויחאו אוה תודיה-לע הינתמ הדוהי היברש לאימדק יונב עושי םיולהו 8 .תורמשמל םדגנל םהיחא ונעו היקבקבו 9 -תא בישילאו בישילא-תא דילוה םיקיויו םיקיוי-תא דילוה עושיו 10 .עדיוי .עודי-תא דילוה ןתנויו ןתנוי-תא דילוה עדיויו 11 .היננח הימריל הירמ הירשל תובאה ישאר םינהכ ויה םיקיוי ימיבו 12 .ןנחוהי הירמאל םלשמ ארזעל 13 .ףסוי הינבשל ןתנוי יכולמל 14 .יקלח תוירמל אנדע םרחל 15 .םלשמ ןותנגל הירכז אידעל 16 .יטלפ הידעומל ןימינמל ירכז היבאל 17 .ןתנוהי היעמשל עומש הגלבל 18 .יזע היעדיל ינתמ ביריוילו 19 .רבע קומעל ילק ילסל 20 .לאנתנ היעדיל היבשח היקלחל 21 תובא ישאר םיבותכ עודיו ןנחויו עדיוי בישילא ימיב םיולה 22 .יסרפה שוירד תוכלמ-לע םינהכהו -ןב ןנחוי ימי-דעו םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ תובאה ישאר יול ינב 23 .בישילא ללהל םדגנל םהיחאו לאימדק-ןב עושיו היברש היבשח םיולה ישארו 24 .רמשמ תמעל רמשמ םיהלאה-שיא דיוד תוצמב תודוהל יפסאב רמשמ םירעוש םירמש בוקע ןומלט םלשמ הידבע היקבקבו הינתמ 25 .םירעשה ןהכה ארזעו החפה הימחנ ימיבו קדצוי-ןב עושי-ןב םיקיוי ימיב הלא 26 .רפוסה םלשוריל םאיבהל םתמוקמ-לכמ םיולה-תא ושקב םלשורי תמוח תכנחבו 27 .תורנכבו םילבנ םיתלצמ רישבו תודותבו החמשו הכנח תשעל .יתפטנ ירצח-ןמו םלשורי תוביבס רככה-ןמו םיררשמה ינב ופסאיו 28 םיררשמה םהל ונב םירצח יכ תומזעו עבג תודשמו לגלגה תיבמו 29 .םלשורי תוביבס .המוחה-תאו םירעשה-תאו םעה-תא ורהטיו םיולהו םינהכה ורהטיו 30 תכלהתו תלודג תדות יתש הדימעאו המוחל לעמ הדוהי ירש-תא הלעאו 31 .תפשאה רעשל המוחל לעמ ןימיל .הדוהי ירש יצחו היעשוה םהירחא ךליו 32 .םלשמו ארזע הירזעו 33 .הימריו היעמשו ןמינבו הדוהי 34 -ןב הינתמ-ןב היעמש-ןב ןתנוי-ןב הירכז תורצצחב םינהכה ינבמו 35 .ףסא-ןב רוכז-ןב היכימ ריש-ילכב יננח הדוהיו לאנתנ יעמ יללג יללמ לארזעו היעמש ויחאו 36 .םהינפל רפוסה ארזעו םיהלאה שיא דיוד לעמ המוחל הלעמב דיוד ריע תולעמ-לע ולע םדגנו ןיעה רעש לעו 37 .חרזמ םימה רעש דעו דיוד תיבל לעמ המוחהל לעמ םעה יצחו הירחא ינאו לאומל תכלוהה תינשה הדותהו 38 .הבחרה המוחה דעו םירונתה לדגמל לאננח לדגמו םיגדה רעש-לעו הנשיה רעש-לעו םירפא-רעשל לעמו 39 .הרטמה רעשב ודמעו ןאצה רעש דעו האמה לדגמו .ימע םינגסה יצחו ינאו םיהלאה תיבב תדותה יתש הנדמעתו 40 היננח הירכז יניעוילא היכימ ןימינמ הישעמ םיקילא םינהכהו 41 .תורצצחב ועימשיו רזעו םליעו היכלמו ןנחוהיו יזעו רזעלאו היעמשו הישעמו 42 .דיקפה היחרזיו םיררשמה החמש םחמש םיהלאה יכ וחמשיו םילודג םיחבז אוהה-םויב וחבזיו 43 .קוחרמ םלשורי תחמש עמשתו וחמש םידליהו םישנה םגו הלודג תישארל תומורתל תורצואל תוכשנה-לע םישנא אוהה םויב ודקפיו 44 תחמש יכ םיוללו םינהכל הרותה תואנמ םירעה ידשל םהב סונכל תורשעמלו .םידמעה םיולה-לעו םינהכה-לע הדוהי דיוד תוצמכ םירעשהו םיררשמהו הרהטה תרמשמו םהיהלא תרמשמ ורמשיו 45 .ונב המלש .םיהלאל תודהו הלהת-רישו םיררשמה שאר םדקמ ףסאו דיוד ימיב-יכ 46 םירעשהו םיררשמה תוינמ םינתנ הימחנ ימיבו לבברז ימיב לארשי-לכו 47 .ןרהא ינבל םישדקמ םיולהו םיולל םישדקמו ומויב םוי-רבד