Nehemiah chapter 13 קרפ הימחנ אובי-אל רשא וב בותכ אצמנו םעה ינזאב השמ רפסב ארקנ אוהה םויב 1 .םלוע-דע םיהלאה להקב יבאמו ינמע וללקל םעלב-תא וילע רכשיו םימבו םחלב לארשי ינב-תא ומדק אל יכ 2 .הכרבל הללקה וניהלא ךפהיו .לארשימ ברע-לכ ולידביו הרותה-תא םעמשכ יהיו 3 .היבוטל בורק וניהלא-תיב תכשלב ןותנ ןהכה בישילא הזמ ינפלו 4 םילכהו הנובלה החנמה-תא םינתנ םינפל ויה םשו הלודג הכשל ול שעיו 5 תמורתו םירעשהו םיררשמהו םיולה תוצמ רהציהו שוריתה ןגדה רשעמו .םינהכה -ךלמ אתסשחתראל םיתשו םישלש תנשב יכ םלשוריב יתייה אל הז-לכבו 6 .ךלמה-ןמ יתלאשנ םימי ץקלו ךלמה-לא יתאב לבב הכשנ ול תושעל היבוטל בישילא השע רשא הערב הניבאו םלשוריל אובאו 7 .םיהלאה תיב ירצחב .הכשלה-ןמ ץוחה היבוט-תיב ילכ-לכ-תא הכילשאו דאמ יל עריו 8 החנמה-תא םיהלאה תיב ילכ םש הבישאו תוכשלה ורהטיו הרמאו 9 .הנובלהו םיררשמהו םיולה והדשל-שיא וחרביו הנתנ אל םיולה תוינמ-יכ העדאו 10 .הכאלמה ישע -לע םדמעאו םצבקאו םיהלאה-תיב בזענ עודמ הרמאו םינגסה-תא הביראו 11 .םדמע .תורצואל רהציהו שוריתהו ןגדה רשעמ ואיבה הדוהי-לכו 12 -לעו םיולה-ןמ הידפו רפוסה קודצו ןהכה הימלש תורצוא-לע הרצואו 13 .םהיחאל קלחל םהילעו ובשחנ םינמאנ יכ הינתמ-ןב רוכז-ןב ןנח םדי יהלא תיבב יתישע רשא ידסח חמת-לאו תאז-לע יהלא יל-הרכז 14 .וירמשמבו תומרעה םיאיבמו תבשב תותג-םיכרד הדוהיב יתיאר המהה םימיב 15 םלשורי םיאיבמו אשמ-לכו םינאתו םיבנע ןיי-ףאו םירמחה-לע םיסמעו .דיצ םרכמ םויב דיעאו תבשה םויב הדוהי ינבל תבשב םירכמו רכמ-לכו גאד םיאיבמ הב ובשי םירצהו 16 .םלשוריבו םישע םתא רשא הזה ערה רבדה-המ םהל הרמאו הדוהי ירח תא הביראו 17 .תבשה םוי-תא םיללחמו לעו תאזה הערה-לכ תא ונילע וניהלא אביו םכיתבא ושע הכ אולה 18 .תבשה-תא ללחל לארשי-לע ןורח םיפיסומ םתאו תאזה ריעה תותלדה ורגסיו הרמאו תבשה ינפל םלשורי ירעש וללצ רשאכ יהיו 19 אובי-אל םירעשה-לע יתדמעה ירענמו תבשה רחא דע םוחתפי אל רשא הרמאו .תבשה םויב אשמ .םיתשו םעפ םלשוריל ץוחמ רכממ-לכ ירכמו םילכרה וניליו 20 די ונשת-םא המוחה דגנ םינל םתא עודמ םהילא הרמאו םהב הדיעאו 21 .תבשב ואב-אל איהה תעה-ןמ םכב חלשא םוי-תא שדקל םירעשה םירמש םיאבו םירהטמ ויהי רשא םיולל הרמאו 22 .ךדסח ברכ ילע הסוחו יהלא יל-הרכז תאז-םג תבשה תוינומע תוידודשא םישנ ובישה םידוהיה-תא יתיאר םהה םימיב םג 23 .תויבאומ םע ןושלכו תידוהי רבדל םיריכמ םניאו תידודשא רבדמ יצח םהינבו 24 .mre -םא םיהלאב םעיבשאו םטרמאו םישנא םהמ הכאו םללקאו םמע ביראו 25 .םכלו םכינבל םהיתנבמ ואשת-םאו םהינבל םכיתנב ונתת והמכ ךלמ היה-אל םיברה םיוגבו לארשי ךלמ המלש-אטח הלא-לע אולה 26 ואיטחה ותוא-םג לארשי-לכ-לע ךלמ םיהלא והנתיו היה ויהלאל בוהאו .תוירכנה םישנה בישהל וניהלאב לעמל תאזה הלודגה הערה-לכ תא תשעל עמשנה םכלו 27 .תוירכנ םישנ והחירבאו ינרחה טלבנסל ןתח לודגה ןהכה בישילא-ןב עדיוי ינבמו 28 .ילעמ .םיולהו הנהכה תירבו הנהכה ילאג לע יהלא םהל הרכז 29 .ותכאלמב שיא םיוללו םינהכל תורמשמ הדימעאו רכנ-לכמ םיתרהטו 30 .הבוטל יהלא יל-הרכז םירוכבלו תונמזמ םיתעב םיצעה ןברקלו 31