Numbers chapter 1 קרפ רבדמב הנשב ינשה שדחל דחאב דעומ להאב יניס רבדמב השמ-לא הוהי רבדיו 1 .רמאל םירצמ ץראמ םתאצל תינשה -לכ תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל לארשי-ינב תדע-לכ שאר-תא ואש 2 .םתלגלגל רכז התא םתאבצל םתא ודקפת לארשיב אבצ אצי-לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ 3 .ןרהאו .אוה ויתבא-תיבל שאר שיא הטמל שיא שיא ויהי םכתאו 4 .רואידש-ןב רוצילא ןבוארל םכתא ודמעי רשא םישנאה תומש הלאו 5 .ידשירוצ-ןב לאימלש ןועמשל 6 .בדנימע-ןב ןושחנ הדוהיל 7 .רעוצ-ןב לאנתנ רכששיל 8 .ןלח-ןב באילא ןלובזל 9 .רוצהדפ-ןב לאילמג השנמל דוהימע-ןב עמשילא םירפאל ףסוי ינבל 10 .ינעדג-ןב ןדיבא ןמינבל 11 .ידשימע-ןב רזעיחא ןדל 12 .ןרכע-ןב לאיעגפ רשאל 13 .לאועד-ןב ףסילא דגל 14 .ןניע-ןב עריחא ילתפנל 15 .םה לארשי יפלא ישאר םתובא תוטמ יאישנ הדעה יאירק הלא 16 .תומשב ובקנ רשא הלאה םישנאה תא ןרהאו השמ חקיו 17 תיבל םתחפשמ-לע ודליתיו ינשה שדחל דחאב וליהקה הדעה-לכ תאו 18 .םתלגלגל הלעמו הנש םירשע ןבמ תומש רפסמב םתבא .יניס רבדמב םדקפיו השמ-תא הוהי הוצ רשאכ 19 רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות לארשי רכב ןבואר-ינב ויהיו 20 .אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ רכז-לכ םתלגלגל תומש .תואמ שמחו ףלא םיעבראו השש ןבואר הטמל םהידקפ 21 םתלגלגל תומש רפסמב וידקפ םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןועמש ינבל 22 .אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ רכז-לכ .תואמ שלשו ףלא םישמחו העשת ןועמש הטמל םהידקפ 23 הנש םירשע ןבמ תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות דג ינבל 24 .אבצ אצי לכ הלעמו .םישמחו תואמ ששו ףלא םיעבראו השמח דג הטמל םהידקפ 25 הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות הדוהי ינבל 26 .אבצ אצי לכ הלעמו .תואמ ששו ףלא םיעבשו העברא הדוהי הטמל םהידקפ 27 הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות רכששי ינבל 28 .אבצ אצי לכ הלעמו .תואמ עבראו ףלא םישמחו העברא רכששי הטמל םהידקפ 29 הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןלובז ינבל 30 .אבצ אצי לכ הלעמו .תואמ עבראו ףלא םישמחו העבש ןלובז הטמל םהידקפ 31 ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות םירפא ינבל ףסוי ינבל 32 .אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע .תואמ שמחו ףלא םיעברא םירפא הטמל םהידקפ 33 הנש םירשע ןבמ תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות השנמ ינבל 34 .אבצ אצי לכ הלעמו .םיתאמו ףלא םישלשו םינש השנמ הטמל םהידקפ 35 הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןמינב ינבל 36 .אבצ אצי לכ הלעמו .תואמ עבראו ףלא םישלשו השמח ןמינב הטמל םהידקפ 37 הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןד ינבל 38 .אבצ אצי לכ הלעמו .תואמ עבשו ףלא םיששו םינש ןד הטמל םהידקפ 39 הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות רשא ינבל 40 .אבצ אצי לכ הלעמו .תואמ שמחו ףלא םיעבראו דחא רשא הטמל םהידקפ 41 הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ילתפנ ינב 42 .אבצ אצי לכ הלעמו .תואמ עבראו ףלא םישמחו השלש ילתפנ הטמל םהידקפ 43 -שיא שיא רשע םינש לארשי יאישנו ןרהאו השמ דקפ רשא םידקפה הלא 44 .ויה ויתבא-תיבל דחא -לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ םתבא תיבל לארשי-ינב ידוקפ-לכ ויהיו 45 .לארשיב אבצ אצי .םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ-שש םידקפה-לכ ויהיו 46 .םכותב ודקפתה אל םתבא הטמל םיולהו 47 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 48 .לארשי ינב ךותב אשת אל םשאר-תאו דקפת אל יול הטמ-תא ךא 49 ול-רשא-לכ לעו וילכ-לכ לעו תדעה ןכשמ-לע םיולה-תא דקפה התאו 50 .ונחי ןכשמל ביבסו והתרשי םהו וילכ-לכ-תאו ןכשמה-תא ואשי המה םיולה ותא ומיקי ןכשמה תנחבו םיולה ותא ודירוי ןכשמה עסנבו 51 .תמוי ברקה רזהו .םתאבצל ולגד-לע שיאו והנחמ-לע שיא לארשי ינב ונחו 52 לארשי ינב תדע-לע ףצק היהי-אלו תדעה ןכשמל ביבס ונחי םיולהו 53 .תודעה ןכשמ תרמשמ-תא םיולה exnye .ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו 54