Numbers chapter 3 קרפ רבדמב .יניס רהב השמ-תא הוהי רבד םויב השמו ןרהא תדלות הלאו 1 .רמתיאו רזעלא אוהיבאו בדנ רכבה ןרהא-ינב תומש הלאו 2 .ןהכל םדי אלמ-רשא םיחשמה םינהכה ןרהא ינב תומש הלא 3 יניס רבדמב הוהי ינפל הרז שא םברקהב הוהי ינפל אוהיבאו בדנ תמיו 4 .םהיבא ןרהא ינפ-לע רמתיאו רזעלא ןהכיו םהל ויה-אל םינבו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 5 .ותא ותרשו ןהכה ןרהא ינפל ותא תדמעהו יול הטמ-תא ברקה 6 תדבע-תא דבעל דעומ להא ינפל הדעה-לכ תרמשמ-תאו ותרמשמ-תא ורמשו 7 .ןכשמה תדבע-תא דבעל לארשי ינב תרמשמ-תאו דעומ להא ילכ-לכ-תא ורמשו 8 .okynd .לארשי ינב תאמ ול המה םנותנ םנותנ וינבלו ןרהאל םיולה-תא התתנו 9 .תמוי ברקה רזהו םתנהכ-תא ורמשו דקפת וינב-תאו ןרהא-תאו 10 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 11 םחר רטפ רוכב-לכ תחת לארשי ינב ךותמ םיולה-תא יתחקל הנה ינאו 12 .םיולה יל ויהו לארשי ינבמ רוכב-לכ יל יתשדקה םירצמ ץראב רוכב-לכ יתכה םויב רוכב-לכ יל יכ 13 .הוהי ינא ויהי יל המהב-דע םדאמ לארשיב .רמאל יניס רבדמב השמ-לא הוהי רבדיו 14 .םדקפת הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ םתחפשמל םתבא תיבל יול ינב-תא דקפ 15 .הוצ רשאכ הוהי יפ-לע השמ םתא דקפיו 16 .יררמו תהקו ןושרג םתמשב יול-ינב הלא-ויהיו 17 .יעמשו ינבל םתחפשמל ןושרג-ינב תומש הלאו 18 .לאיזעו ןורבח רהציו םרמע םתחפשמל תהק ינבו 19 .םתבא תיבל יולה תחפשמ םה הלא ישומו ילחמ םתחפשמל יררמ ינבו 20 .ינשרגה תחפשמ םה הלא יעמשה תחפשמו ינבלה תחפשמ ןושרגל 21 שמחו םיפלא תעבש םהידקפ הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ רפסמב םהידקפ 22 .תואמ .המי ונחי ןכשמה ירחא ינשרגה תחפשמ 23 .לאל-ןב ףסילא ינשרגל בא-תיב אישנו 24 להא חתפ ךסמו והסכמ להאהו ןכשמה דעומ להאב ןושרג-ינב תרמשמו 25 .דעומ תאו ביבס חבזמה-לעו ןכשמה-לע רשא רצחה חתפ ךסמ-תאו רצחה יעלקו 26 .ותדבע לכל וירתימ תחפשמו ינרבחה תחפשמו ירהציה תחפשמו ימרמעה תחפשמ תהקלו 27 .יתהקה תחפשמ םה הלא ילאיזעה תרמשמ ירמש תואמ ששו םיפלא תנמש הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ רפסמב 28 .שדקה .הנמית ןכשמה ךרי לע ונחי תהק-ינב תחפשמ 29 .לאיזע-ןב ןפצילא יתהקה תחפשמל בא-תיב אישנו 30 םהב ותרשי רשא שדקה ילכו תחבזמהו הרנמהו ןחלשהו ןראה םתרמשמו 31 .ותדבע לכו ךסמהו .שדקה תרמשמ ירמש תדקפ ןהכה ןרהא-ןב רזעלא יולה יאישנ אישנו 32 .יררמ תחפשמ םה הלא ישומה תחפשמו ילחמה תחפשמ יררמל 33 .םיתאמו םיפלא תשש הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ רפסמב םהידקפו 34 ונחי ןכשמה ךרי לע ליחיבא-ןב לאירוצ יררמ תחפשמל בא-תיב אישנו 35 .הנפצ -לכו וינדאו וידמעו ויחירבו ןכשמה ישרק יררמ ינב תרמשמ תדקפו 36 .ותדבע לכו וילכ .םהירתימו םתדתיו םהינדאו ביבס רצחה ידמעו 37 וינבו ןרהאו השמ החרזמ דעומ-להא ינפל המדק ןכשמה ינפל םינחהו 38 .תמוי ברקה רזהו לארשי ינב תרמשמל שדקמה תרמשמ םירמש רכז-לכ םתחפשמל הוהי יפ-לע ןרהאו השמ דקפ רשא םיולה ידוקפ-לכ 39 .ףלא םירשעו םינש הלעמו שדח-ןבמ הלעמו שדח-ןבמ לארשי ינבל רכז רכב-לכ דקפ השמ-לא הוהי רמאיו 40 .םתמש רפסמ תא אשו תמהב תאו לארשי ינבב רכב-לכ תחת הוהי ינא יל םיולה-תא תחקלו 41 .לארשי ינב תמהבב רוכב-לכ תחת םיולה .לארשי ינבב רוכב-לכ-תא ותא הוהי הוצ רשאכ השמ דקפיו 42 םירשעו םינש םהידקפל הלעמו שדח-ןבמ תמש רפסמב רכז רוכב-לכ יהיו 43 .םיתאמו םיעבשו השלש ףלא .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 44 םתמהב תחת םיולה תמהב-תאו לארשי ינבב רוכב-לכ תחת םיולה-תא חק 45 .הוהי ינא םיולה יל-ויהו ינב רוכבמ םיולה-לע םיפדעה םיתאמהו םיעבשהו השלשה ייודפ תאו 46 .לארשי .לקשה הרג םירשע חקת שדקה לקשב תלגלגל םילקש תשמח תשמח תחקלו 47 .םהב םיפדעה ייודפ וינבלו ןרהאל ףסכה התתנו 48 .םיולה ייודפ לע םיפדעה תאמ םוידפה ףסכ תא השמ חקיו 49 ףלאו תואמ שלשו םיששו השמח ףסכה-תא חקל לארשי ינב רוכב תאמ 50 .שדקה לקשב הוהי הוצ רשאכ הוהי יפ-לע וינבלו ןרהאל םידפה ףסכ-תא השמ ןתיו 51 .השמ-תא