Numbers chapter 5 קרפ רבדמב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 .שפנל אמט לכו בז-לכו עורצ-לכ הנחמה-ןמ וחלשיו לארשי ינב-תא וצ 2 םהינחמ-תא ואמטי אלו םוחלשת הנחמל ץוחמ-לא וחלשת הבקנ-דע רכזמ 3 .םכותב ןכש ינא רשא -לא הוהי רבד רשאכ הנחמל ץוחמ-לא םתוא וחלשיו לארשי ינב ןכ-ושעיו 4 .לארשי ינב ושע ןכ השמ .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 5 לעמ לעמל םדאה תאטח-לכמ ושעי יכ השא-וא שיא לארשי ינב-לא רבד 6 .אוהה שפנה המשאו הוהיב וילע ףסי ותשימחו ושארב ומשא-תא בישהו ושע רשא םתאטח-תא ודותהו 7 .ול םשא רשאל ןתנו דבלמ ןהכל הוהיל בשומה םשאה וילא םשאה בישהל לאג שיאל ןיא-םאו 8 .וילע וב-רפכי רשא םירפכה ליא .היהי ול ןהכל ובירקי-רשא לארשי-ינב ישדק-לכל המורת-לכו 9 .היהי ול ןהכל ןתי-רשא שיא ויהי ול וישדק-תא שיאו 10 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 11 וב הלעמו ותשא הטשת-יכ שיא שיא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 12 .לעמ דעו האמטנ איהו הרתסנו השיא יניעמ םלענו ערז-תבכש התא שיא בכשו 13 .השפתנ אל אוהו הב ןיא -חור וילע רבע-וא האמטנ אוהו ותשא-תא אנקו האנק-חור וילע רבעו 14 .האמטנ אל איהו ותשא-תא אנקו האנק הפיאה תרישע הילע הנברק-תא איבהו ןהכה-לא ותשא-תא שיאה איבהו 15 אוה תאנק תחנמ-יכ הנבל וילע ןתי-אלו ןמש וילע קצי-אל םירעש חמק .ןוע תרכזמ ןורכז תחנמ .הוהי ינפל הדמעהו ןהכה התא בירקהו 16 ןכשמה עקרקב היהי רשא רפעה-ןמו שרח-ילכב םישדק םימ ןהכה חקלו 17 .םימה-לא ןתנו ןהכה חקי היפכ-לע ןתנו השאה שאר-תא ערפו הוהי ינפל השאה-תא ןהכה דימעהו 18 .םירראמה םירמה ימ ויהי ןהכה דיבו אוה תאנק תחנמ ןורכזה תחנמ z` תיטש אל-םאו ךתא שיא בכש אל-םא השאה-לא רמאו ןהכה התא עיבשהו 19 .הלאה םירראמה םירמה יממ יקנה ךשיא תחת האמט ידעלבמ ותבכש-תא ךב שיא ןתיו תאמטנ יכו ךשיא תחת תיטש יכ תאו 20 .ךשיא ךתוא הוהי ןתי השאל ןהכה רמאו הלאה תעבשב השאה-תא ןהכה עיבשהו 21 .הבצ ךנטב-תאו תלפנ ךכרי-תא הוהי תתב ךמע ךותב העבשלו הלאל השאה הרמאו ךרי לפנלו ןטב תובצל ךיעמב הלאה םירראמה םימה ואבו 22 .ןמא ןמא .םירמה ימ-לא החמו רפסב ןהכה הלאה תלאה-תא בתכו 23 םירראמה םימה הב ואבו םירראמה םירמה ימ-תא השאה-תא הקשהו 24 .םירמל הוהי ינפל החנמה-תא ףינהו תאנקה תחנמ תא השאה דימ ןהכה חקלו 25 .חבזמה-לא התא בירקהו השאה-תא הקשי רחאו החבזמה ריטקהו התרכזא-תא החנמה-ןמ ןהכה ץמקו 26 .םימה-תא םימה הב ואבו השיאב לעמ לעמתו האמטנ-םא התיהו םימה-תא הקשהו 27 .המע ברקב הלאל השאה התיהו הכרי הלפנו הנטב התבצו םירמל םירראמה .ערז הערזנו התקנו אוה הרהטו השאה האמטנ אל-םאו 28 .האמטנו השיא תחת השא הטשת רשא תאנקה תרות תאז 29 השאה-תא דימעהו ותשא-תא אנקו האנק חור וילע רבעת רשא שיא וא 30 .תאזה הרותה-לכ תא ןהכה הל השעו הוהי ינפל .הנוע-תא אשת אוהה השאהו ןועמ שיאה הקנו 31