Numbers chapter 6 קרפ רבדמב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 ריזנ רדנ רדנל אלפי יכ השא-וא שיא םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 2 .הוהיל ריזהל אל םיבנע תרשמ-לכו התשי אל רכש ץמחו ןיי ץמח ריזי רכשו ןיימ 3 .לכאי אל םישביו םיחל םיבנעו התשי .לכאי אל גז-דעו םינצרחמ ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ ורזנ ימי לכ 4 ריזי-רשא םמיה תאלמ-דע ושאר-לע רבעי-אל רעת ורזנ רדנ ימי-לכ 5 .ושאר רעש ערפ לדג היהי שדק הוהיל .אבי אל תמ שפנ-לע הוהיל וריזה ימי-לכ 6 -לע ויהלא רזנ יכ םתמב םהל אמטי-אל ותחאלו ויחאל ומאלו ויבאל 7 .ושאר .הוהיל אוה שדק ורזנ ימי לכ 8 ותרהט םויב ושאר חלגו ורזנ שאר אמטו םאתפ עתפב וילע תמ תומי-יכו 9 .ונחלגי יעיבשה םויב להא חתפ-לא ןהכה-לא הנוי ינב ינש וא םירת יתש אבי ינימשה םויבו 10 .דעומ שפנה-לע אטח רשאמ וילע רפכו הלעל דחאו תאטחל דחא ןהכה השעו 11 .אוהה םויב ושאר-תא שדקו םימיהו םשאל ותנש-ןב שבכ איבהו ורזנ ימי-תא הוהיל ריזהו 12 .ורזנ אמט יכ ולפי םינשארה .דעומ להא חתפ-לא ותא איבי ורזנ ימי תאלמ םויב ריזנה תרות תאזו 13 -תב תחא השבכו הלעל דחא םימת ותנש-ןב שבכ הוהיל ונברק-תא בירקהו 14 .םימלשל םימת דחא-ליאו תאטחל המימת התנש םתחנמו ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תלח תלס תוצמ לסו 15 .םהיכסנו .ותלע-תאו ותאטח-תא השעו הוהי ינפל ןהכה בירקהו 16 ותחנמ-תא ןהכה השעו תוצמה לס לע הוהיל םימלש חבז השעי ליאה-תאו 17 .וכסנ-תאו ורזנ שאר רעש-תא חקלו ורזנ שאר-תא דעומ להא חתפ ריזנה חלגו 18 .םימלשה חבז תחת-רשא שאה-לע ןתנו הצמ קיקרו לסה-ןמ תחא הצמ תלחו ליאה-ןמ הלשב ערזה-תא ןהכה חקלו 19 .ורזנ-תא וחלגתה רחא ריזנה יפכ-לע ןתנו דחא הפונתה הזח לע ןהכל אוה שדק הוהי ינפל הפונת ןהכה םתוא ףינהו 20 .ןיי ריזנה התשי רחאו המורתה קוש לעו ודי גישת-רשא דבלמ ורזנ-לע הוהיל ונברק רדי רשא ריזנה תרות תאז 21 .ורזנ תרות לע השעי ןכ רדי רשא ורדנ יפכ .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 22 .םהל רומא לארשי ינב-תא וכרבת הכ רמאל וינב-לאו ןרהא-לא רבד 23 .ךרמשיו הוהי ךכרבי 24 .ךנחיו ךילא וינפ הוהי ראי 25 .םולש ךל םשיו ךילא וינפ הוהי אשי 26 .םכרבא ינאו לארשי ינב-לע ימש-תא ומשו 27