Numbers chapter 8 קרפ רבדמב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 וריאי הרונמה ינפ לומ-לא תרנה-תא ךתלעהב וילא תרמאו ןרהא-לא רבד 2 .תורנה תעבש -תא הוהי הוצ רשאכ היתרנ הלעה הרונמה ינפ לומ-לא ןרהא ןכ שעיו 3 .השמ רשא הארמכ אוה השקמ החרפ-דע הכרי-דע בהז השקמ הרנמה השעמ הזו 4 .הרנמה-תא השע ןכ השמ-תא הוהי הארה .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 5 .םתא תרהטו לארשי ינב ךותמ םיולה-תא חק 6 םרשב-לכ-לע רעת וריבעהו תאטח ימ םהילע הזה םרהטל םהל השעת-הכו 7 .ורהטהו םהידגב וסבכו חקת רקב-ןב ינש-רפו ןמשב הלולב תלס ותחנמו רקב-ןב רפ וחקלו 8 .תאטחל .לארשי ינב תדע-לכ-תא תלהקהו דעומ להא ינפל םיולה-תא תברקהו 9 .םיולה-לע םהידי-תא לארשי-ינב וכמסו הוהי ינפל םיולה-תא תברקהו 10 דבעל ויהו לארשי ינב תאמ הוהי ינפל הפונת םיולה-תא ןרהא ףינהו 11 .הוהי תדבע-תא -תאו תאטח דחאה-תא השעו םירפה שאר לע םהידי-תא וכמסי םיולהו 12 .םיולה-לע רפכל הוהיל הלע דחאה .הוהיל הפונת םתא תפנהו וינב ינפלו ןרהא ינפל םיולה-תא תדמעהו 13 .םיולה יל ויהו לארשי ינב ךותמ םיולה-תא תלדבהו 14 םתא תפנהו םתא תרהטו דעומ להא-תא דבעל םיולה ואבי ןכ-ירחאו 15 .הפונת לכ רוכב םחר-לכ תרטפ תחת לארשי ינב ךותמ יל המה םינתנ םינתנ יכ 16 .יל םתא יתחקל לארשי ינבמ ץראב רוכב-לכ יתכה םויב המהבבו םדאב לארשי ינבב רוכב-לכ יל יכ 17 .יל םתא יתשדקה םירצמ .לארשי ינבב רוכב-לכ תחת םיולה-תא חקאו 18 -תא דבעל לארשי ינב ךותמ וינבלו ןרהאל םינתנ םיולה-תא הנתאו 19 לארשי ינבב היהי אלו לארשי ינב-לע רפכלו דעומ להאב לארשי-ינב תדבע .שדקה-לא לארשי-ינב תשגב ףגנ -תא הוהי הוצ-רשא לככ םיולל לארשי-ינב תדע-לכו ןרהאו השמ שעיו 20 .לארשי ינב םהל ושע-ןכ םיולל השמ הוהי ינפל הפונת םתא ןרהא ףניו םהידגב וסבכיו םיולה ואטחתיו 21 .םרהטל ןרהא םהילע רפכיו ינפלו ןרהא ינפל דעומ להאב םתדבע-תא דבעל םיולה ואב ןכ-ירחאו 22 .םהל ושע ןכ םיולה-לע השמ-תא הוהי הוצ רשאכ וינב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 23 תדבעב אבצ אבצל אובי הלעמו הנש םירשעו שמח ןבמ םיולל רשא תאז 24 .דעומ להא .דוע דבעי אלו הדבעה אבצמ בושי הנש םישמח ןבמו 25 השעת הככ דבעי אל הדבעו תרמשמ רמשל דעומ להאב ויחא-תא תרשו 26 .םתרמשמב םיולל