Numbers chapter 9 קרפ רבדמב שדחב םירצמ ץראמ םתאצל תינשה הנשב יניס-רבדמב השמ-לא הוהי רבדיו 1 .רמאל ןושארה .ודעומב חספה-תא לארשי-ינב ושעיו 2 ויתקח-לככ ודעמב ותא ושעת םיברעה ןיב הזה שדחב םוי-רשע העבראב 3 .ותא ושעת ויטפשמ-לככו .חספה תשעל לארשי ינב-לא השמ רבדיו 4 רבדמב םיברעה ןיב שדחל םוי רשע העבראב ןושארב חספה-תא ושעיו 5 .לארשי ינב ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ רשא לככ יניס םויב חספה-תשעל ולכי-אלו םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנא יהיו 6 .אוהה םויב ןרהא ינפלו השמ ינפל וברקיו אוהה יתלבל ערגנ המל םדא שפנל םיאמט ונחנא וילא המהה םישנאה ורמאיו 7 .לארשי ינב ךותב ודעמב הוהי ןברק-תא בירקה .םכל הוהי הוצי-המ העמשאו ודמע השמ םהלא רמאיו 8 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 9 הקחר ךרדב וא שפנל אמט-היהי-יכ שיא שיא רמאל לארשי ינב-לא רבד 10 .הוהיל חספ השעו םכיתרדל וא םכל םיררמו תוצמ-לע ותא ושעי םיברעה ןיב םוי רשע העבראב ינשה שדחב 11 .והלכאי ושעי חספה תקח-לככ וב-ורבשי אל םצעו רקב-דע ונממ וריאשי-אל 12 .ותא שפנה התרכנו חספה תושעל לדחו היה-אל ךרדבו רוהט אוה-רשא שיאהו 13 .אוהה שיאה אשי ואטח ודעמב בירקה אל הוהי ןברק יכ הימעמ אוהה השעי ןכ וטפשמכו חספה תקחכ הוהיל חספ השעו רג םכתא רוגי-יכו 14 .ץראה חרזאלו רגלו םכל היהי תחא הקח היהי ברעבו תדעה להאל ןכשמה-תא ןנעה הסכ ןכשמה-תא םיקה םויבו 15 .רקב-דע שא-הארמכ ןכשמה-לע .הליל שא-הארמו ונסכי ןנעה דימת היהי ןכ 16 רשא םוקמבו לארשי ינב ועסי ןכ-ירחאו להאה לעמ ןנעה תולעה יפלו 17 .לארשי ינב ונחי םש ןנעה םש-ןכשי ןכשי רשא ימי-לכ ונחי הוהי יפ-לעו לארשי ינב ועסי הוהי יפ-לע 18 .ונחי ןכשמה-לע ןנעה תרמשמ-תא לארשי-ינב ורמשו םיבר םימי ןכשמה-לע ןנעה ךיראהבו 19 .ועסי אלו הוהי יפ-לעו ונחי הוהי יפ-לע ןכשמה-לע רפסמ םימי ןנעה היהי רשא שיו 20 .ועסי הוהי םמוי וא ועסנו רקבב ןנעה הלענו רקב-דע ברעמ ןנעה היהי-רשא שיו 21 .ועסנו ןנעה הלענו הלילו ונחי וילע ןכשל ןכשמה-לע ןנעה ךיראהב םימי-וא שדח-וא םימי-וא 22 .ועסי ותלעהבו ועסי אלו לארשי-ינב יפ-לע ורמש הוהי תרמשמ-תא ועסי הוהי יפ-לעו ונחי הוהי יפ-לע 23 .השמ-דיב הוהי