Numbers chapter 11 קרפ רבדמב םב-רעבתו ופא רחיו הוהי עמשיו הוהי ינזאב ער םיננאתמכ םעה יהיו 1 .הנחמה הצקב לכאתו הוהי שא .שאה עקשתו הוהי-לא השמ ללפתיו השמ-לא םעה קעציו 2 .הוהי שא םב הרעב-יכ הרעבת אוהה םוקמה-םש ארקיו 3 ורמאיו לארשי ינב םג וכביו ובשיו הואת וואתה וברקב רשא ףספסאהו 4 .רשב ונלכאי ימ -תאו םיחטבאה תאו םיאשקה תא םנח םירצמב לכאנ-רשא הגדה-תא ונרכז 5 .םימושה-תאו םילצבה-תאו ריצחה .וניניע ןמה-לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנ התעו 6 .חלדבה ןיעכ וניעו אוה דג-ערזכ ןמהו 7 ותא ושעו רורפב ולשבו הכדמב וכד וא םיחרב ונחטו וטקלו םעה וטש 8 .ןמשה דשל םעטכ ומעט היהו תוגע .וילע ןמה דרי הליל הנחמה-לע לטה תדרבו 9 דאמ הוהי ףא-רחיו ולהא חתפל שיא ויתחפשמל הכב םעה-תא השמ עמשיו 10 .ער השמ יניעבו םושל ךיניעב ןח יתצמ-אל המלו ךדבעל תערה המל הוהי-לא השמ רמאיו 11 .ילע הזה םעה-לכ אשמ-תא והאש ילא רמאת-יכ והיתדלי יכנא-םא הזה םעה-לכ תא יתירה יכנאה 12 .ויתבאל תעבשנ רשא המדאה לע קניה-תא ןמאה אשי רשאכ jwiga רשב ונל-הנת רמאל ילע וכבי-יכ הזה םעה-לכל תתל רשב יל ןיאמ 13 .הלכאנו .ינממ דבכ יכ הזה םעה-לכ-תא תאשל ידבל יכנא לכוא-אל 14 הארא-לאו ךיניעב ןח יתאצמ-םא גרה אנ ינגרה יל השע-תא הככ-םאו 15 .יתערב -יכ תעדי רשא לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל-הפסא השמ-לא הוהי רמאיו 16 .ךמע םש ובציתהו דעומ להא-לא םתא תחקלו וירטשו םעה ינקז םה םהילע יתמשו ךילע רשא חורה-ןמ יתלצאו םש ךמע יתרבדו יתדריו 17 .ךדבל התא אשת-אלו םעה אשמב ךתא ואשנו רמאל הוהי ינזאב םתיכב יכ רשב םתלכאו רחמל ושדקתה רמאת םעה-לאו 18 .םתלכאו רשב םכל הוהי ןתנו םירצמב ונל בוט-יכ רשב ונלכאי ימ אלו םימי הרשע אלו םימי השמח אלו םימוי אלו ןולכאת דחא םוי אל 19 .םוי םירשע -תא םתסאמ-יכ ןעי ארזל םכל היהו םכפאמ אצי-רשא דע םימי שדח דע 20 .םירצממ ונאצי הז המל רמאל וינפל וכבתו םכברקב רשא הוהי רשב תרמא התאו וברקב יכנא רשא םעה ילגר ףלא תואמ-שש השמ רמאיו 21 .םימי שדח ולכאו םהל ןתא אצמו םהל ףסאי םיה יגד-לכ-תא םא םהל אצמו םהל טחשי רקבו ןאצה 22 .םהל .אל-םא ירבד ךרקיה הארת התע רצקת הוהי דיה השמ-לא הוהי רמאיו 23 םעה ינקזמ שיא םיעבש ףסאיו הוהי ירבד תא םעה-לא רבדיו השמ אציו 24 .להאה תביבס םתא דמעיו -לע ןתיו וילע רשא חורה-ןמ לצאיו וילא רבדיו ןנעב הוהי דריו 25 .ופסי אלו ואבנתיו חורה םהילע חונכ יהיו םינקזה שיא םיעבש םהלע חנתו דדימ ינשה םשו דדלא דחאה םש הנחמב םישנא-ינש וראשיו 26 .הנחמב ואבנתיו הלהאה ואצי אלו םיבתכב המהו חורה .הנחמב םיאבנתמ דדימו דדלא רמאיו השמל דגיו רענה ץריו 27 .םאלכ השמ ינדא רמאיו וירחבמ השמ תרשמ ןונ-ןב עשוהי ןעיו 28 ןתי-יכ םיאיבנ הוהי םע-לכ ןתי ימו יל התא אנקמה השמ ול רמאיו 29 .םהילע וחור-תא הוהי .לארשי ינקזו אוה הנחמה-לא השמ ףסאיו 30 םוי ךרדכ הנחמה-לע שטיו םיה-ןמ םיולש זגיו הוהי תאמ עסנ חורו 31 .ץראה ינפ-לע םיתמאכו הנחמה תוביבס הכ םוי ךרדכו הכ ולשה-תא ופסאיו תרחמה םוי לכו הלילה-לכו אוהה םויה-לכ םעה םקיו 32 .הנחמה תוביבס חוטש םהל וחטשיו םירמח הרשע ףסא טיעממה םעב הוהי ךיו םעב הרח הוהי ףאו תרכי םרט םהינש ןיב ונדוע רשבה 33 .דאמ הבר הכמ םעה-תא ורבק םש-יכ הואתה תורבק אוהה םוקמה-םש-תא ארקיו 34 .םיואתמה .תורצחב ויהיו תורצח םעה ועסנ הואתה תורבקמ 35