Numbers chapter 14 קרפ רבדמב .אוהה הלילב םעה וכביו םלוק-תא ונתיו הדעה-לכ אשתו 1 -ול הדעה-לכ םהלא ורמאיו לארשי ינב לכ ןרהא-לעו השמ-לע ונליו 2 .ונתמ-ול הזה רבדמב וא םירצמ ץראב ונתמ ויהי ונפטו ונישנ ברחב לפנל תאזה ץראה-לא ונתא איבמ הוהי המלו 3 .המירצמ בוש ונל בוט אולה זבל .המירצמ הבושנו שאר הנתנ ויחא-לא שיא ורמאיו 4 .לארשי ינב תדע להק-לכ ינפל םהינפ-לע ןרהאו השמ לפיו 5 .םהידגב וערק ץראה-תא םירתה-ןמ הנפי-ןב בלכו ןונ-ןב עשוהיו 6 התא רותל הב ונרבע רשא ץראה רמאל לארשי-ינב תדע-לכ-לא ורמאיו 7 .דאמ דאמ ץראה הבוט אוה-רשא ץרא ונל הנתנו תאזה ץראה-לא ונתא איבהו הוהי ונב ץפח-םא 8 .שבדו בלח תבז םלצ רס םה ונמחל יכ ץראה םע-תא וארית-לא םתאו ודרמת-לא הוהיב ךא 9 .םארית-לא ונתא הוהיו םהילעמ -לא דעומ להאב הארנ הוהי דובכו םינבאב םתא םוגרל הדעה-לכ ורמאיו 10 .לארשי ינב-לכ יב ונימאי-אל הנא-דעו הזה םעה ינצאני הנא-דע השמ-לא הוהי רמאיו 11 .וברקב יתישע רשא תותאה לכב .ונממ םוצעו לודג-יוגל ךתא השעאו ונשרואו רבדב ונכא 12 הזה םעה-תא ךחכב תילעה-יכ םירצמ ועמשו הוהי-לא השמ רמאיו 13 .וברקמ -רשא הזה םעה ברקב הוהי התא-יכ ועמש תאזה ץראה בשוי-לא ורמאו 14 םהינפל ךלה התא ןנע דמעבו םהלע דמע ךננעו הוהי התא הארנ ןיעב ןיע .הליל שא דומעבו םמוי .רמאל ךעמש-תא ועמש-רשא םיוגה ורמאו דחא שיאכ הזה םעה-תא התמהו 15 םטחשיו םהל עבשנ-רשא ץראה-לא הזה םעה-תא איבהל הוהי תלכי יתלבמ 16 .רבדמב .רמאל תרבד רשאכ ינדא חכ אנ-לדגי התעו 17 תובא ןוע דקפ הקני אל הקנו עשפו ןוע אשנ דסח-ברו םיפא ךרא הוהי 18 .םיעבר-לעו םישלש-לע םינב-לע -דעו םירצממ הזה םעל התאשנ רשאכו ךדסח לדגכ הזה םעה ןועל אנ-חלס 19 .הנה .ךרבדכ יתחלס הוהי רמאיו 20 .ץראה-לכ-תא הוהי-דובכ אלמיו ינא-יח םלואו 21 רבדמבו םירצמב יתישע-רשא יתתא-תאו ידבכ-תא םיארה םישנאה-לכ יכ 22 .ילוקב ועמש אלו םימעפ רשע הז יתא וסניו .הוארי אל יצאנמ-לכו םתבאל יתעבשנ רשא ץראה-תא וארי-םא 23 ץראה-לא ויתאיבהו ירחא אלמיו ומע תרחא חור התיה בקע בלכ ידבעו 24 .הנשרוי וערזו המש אב-רשא .ףוס-םי ךרד רבדמה םכל ועסו ונפ רחמ קמעב בשוי ינענכהו יקלמעהו 25 .רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו 26 לארשי ינב תונלת-תא ילע םינילמ המה רשא תאזה הערה הדעל יתמ-דע 27 .יתעמש ילע םינילמ המה רשא .םכל השעא ןכ ינזאב םתרבד רשאכ אל-םא הוהי-םאנ ינא-יח םהלא רמא 28 הנש םירשע ןבמ םכרפסמ-לכל םכידקפ-לכו םכירגפ ולפי הזה רבדמב 29 .ילע םתנילה רשא הלעמו בלכ-םא יכ הב םכתא ןכשל ידי-תא יתאשנ רשא ץראה-לא ואבת םתא-םא 30 .ןונ-ןב עשוהיו הנפי-ןב םתסאמ רשא ץראה-תא ועדיו םתא יתאיבהו היהי זבל םתרמא רשא םכפטו 31 .הב .הזה רבדמב ולפי םתא םכירגפו 32 םת-דע םכיתונז-תא ואשנו הנש םיעברא רבדמב םיער ויהי םכינבו 33 .רבדמב םכירגפ הנשל םוי הנשל םוי םוי םיעברא ץראה-תא םתרת-רשא םימיה רפסמב 34 .יתאונת-תא םתעדיו הנש םיעברא םכיתנוע-תא e`yz ילע םידעונה תאזה הערה הדעה-לכל השעא תאז אל-םא יתרבד הוהי ינא 35 .ותמי םשו ומתי הזה רבדמב -לכ-תא וילע ונוליו ובשיו ץראה-תא רותל השמ חלש-רשא םישנאהו 36 .ץראה-לע הבד איצוהל הדעה .הוהי ינפל הפגמב הער ץראה-תבד יאצומ םישנאה ותמיו 37 -תא רותל םיכלהה םהה םישנאה-ןמ ויח הנפי-ןב בלכו ןונ-ןב עשוהיו 38 .ץראה .דאמ םעה ולבאתיו לארשי ינב-לכ-לא הלאה םירבדה-תא השמ רבדיו 39 -רשא םוקמה-לא ונילעו וננה רמאל רהה-שאר-לא ולעיו רקבב ומכשיו 40 .ונאטח יכ הוהי רמא .חלצת אל אוהו הוהי יפ-תא םירבע םתא הז המל השמ רמאיו 41 .םכיביא ינפל ופגנת אלו םכברקב הוהי ןיא יכ ולעת-לא 42 ירחאמ םתבש ןכ-לע-יכ ברחב םתלפנו םכינפל םש ינענכהו יקלמעה יכ 43 .םכמע הוהי היהי-אלו הוהי ברקמ ושמ-אל השמו הוהי-תירב ןוראו רהה שאר-לא תולעל ולפעיו 44 .הנחמה .המרחה-דע םותכיו םוכיו אוהה רהב בשיה ינענכהו יקלמעה דריו 45