Numbers chapter 15 קרפ רבדמב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 ינא רשא םכיתבשומ ץרא-לא ואבת יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 2 .םכל ןתנ םכידעמב וא הבדנב וא רדנ-אלפל חבז-וא הלע הוהיל השא םתישעו 3 .ןאצה-ןמ וא רקבה-ןמ הוהיל חחינ חיר תושעל ןיהה תיעברב לולב ןורשע תלס החנמ הוהיל ונברק בירקמה בירקהו 4 .ןמש .דחאה שבכל חבזל וא הלעה-לע השעת ןיהה תיעיבר ךסנל ןייו 5 .ןיהה תישלש ןמשב הלולב םינרשע ינש תלס החנמ השעת ליאל וא 6 .הוהיל חחינ-חיר בירקת ןיהה תישלש ךסנל ןייו 7 .הוהיל םימלש-וא רדנ-אלפל חבז-וא הלע רקב-ןב השעת-יכו 8 .ןיהה יצח ןמשב לולב םינרשע השלש תלס החנמ רקבה-ןב-לע בירקהו 9 .הוהיל חחינ-חיר השא ןיהה יצח ךסנל בירקת ןייו 10 .םיזעב וא םישבכב השל-וא דחאה ליאל וא דחאה רושל השעי הככ 11 .םרפסמכ דחאל ושעת הככ ושעת רשא רפסמכ 12 .הוהיל חחינ-חיר השא בירקהל הלא-תא הככ-השעי חרזאה-לכ 13 חחינ-חיר השא השעו םכיתרדל םככותב-רשא וא רג םכתא רוגי-יכו 14 .השעי ןכ ושעת רשאכ הוהיל ינפל היהי רגכ םככ םכיתרדל םלוע תקח רגה רגלו םכל תחא הקח להקה 15 .הוהי .םכתא רגה רגלו םכל היהי דחא טפשמו תחא הרות 16 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 17 םכתא איבמ ינא רשא ץראה-לא םכאבב םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 18 .המש .הוהיל המורת ומירת ץראה םחלמ םכלכאב היהו 19 .התא ומירת ןכ ןרג תמורתכ המורת ומירת הלח םכתסרע תישאר 20 .םכיתרדל המורת הוהיל ונתת םכיתסרע תישארמ 21 .השמ-לא הוהי רבד-רשא הלאה תוצמה-לכ תא ושעת אלו וגשת יכו 22 האלהו הוהי הוצ רשא םויה-ןמ השמ-דיב םכילא הוהי הוצ רשא-לכ תא 23 .םכיתרדל דחא רקב-ןב רפ הדעה-לכ ושעו הגגשל התשענ הדעה יניעמ םא היהו 24 .תטחל דחא םיזע-ריעשו טפשמכ וכסנו ותחנמו הוהיל חחינ חירל הלעל םהו אוה הגגש-יכ םהל חלסנו לארשי ינב תדע-לכ-לע ןהכה רפכו 25 .םתגגש-לע הוהי ינפל םתאטחו הוהיל השא םנברק-תא ואיבה .הגגשב םעה-לכל יכ םכותב רגה רגלו לארשי ינב תדע-לכל חלסנו 26 .תאטחל התנש-תב זע הבירקהו הגגשב אטחת תחא שפנ-םאו 27 וילע רפכל הוהי ינפל הגגשב האטחב תגגשה שפנה-לע ןהכה רפכו 28 .ול חלסנו השעל םכל היהי תחא הרות םכותב רגה רגלו לארשי ינבב חרזאה 29 .dbbya ףדגמ אוה הוהי-תא רגה-ןמו חרזאה-ןמ המר דיב השעת-רשא שפנהו 30 .המע ברקמ אוהה שפנה התרכנו .הב הנוע אוהה שפנה תרכת תרכה רפה ותוצמ-תאו הזב הוהי-רבד יכ 31 .תבשה םויב םיצע ששקמ שיא ואצמיו רבדמב לארשי-ינב ויהיו 32 -לכ לאו ןרהא-לאו השמ-לא םיצע ששקמ ותא םיאצמה ותא ובירקיו 33 .הדעה .ול השעי-המ שרפ אל יכ רמשמב ותא וחיניו 34 ץוחמ הדעה-לכ םינבאב ותא םוגר שיאה תמוי תומ השמ-לא הוהי רמאיו 35 .הנחמל רשאכ תמיו םינבאב ותא ומגריו הנחמל ץוחמ-לא הדעה-לכ ותא ואיציו 36 .השמ-תא הוהי הוצ .רמאל השמ-לא הוהי רמאיו 37 םהידגב יפנכ-לע תציצ םהל ושעו םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 38 .תלכת ליתפ ףנכה תציצ-לע ונתנו םתרדל םתא םתישעו הוהי תוצמ-לכ-תא םתרכזו ותא םתיארו תציצל םכל היהו 39 .םהירחא םינז םתא-רשא םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת-אלו .םכיהלאל םישדק םתייהו יתוצמ-לכ-תא םתישעו ורכזת ןעמל 40 םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא 41 .םכיהלא הוהי ינא