Numbers chapter 16 קרפ רבדמב -ןב ןואו באילא ינב םריבאו ןתדו יול-ןב תהק-ןב רהצי-ןב חרק חקיו 1 .ןבואר ינב תלפ יארק הדע יאישנ םיתאמו םישמח לארשי-ינבמ םישנאו השמ ינפל ומקיו 2 .םש-ישנא דעומ םלכ הדעה-לכ יכ םכל-בר םהלא ורמאיו ןרהא-לעו השמ-לע ולהקיו 3 .הוהי להק-לע ואשנתת עודמו הוהי םכותבו םישדק .וינפ-לע לפיו השמ עמשיו 4 -תאו ול-רשא-תא הוהי עדיו רקב רמאל ותדע-לכ-לאו חרק-לא רבדיו 5 .וילא בירקי וב-רחבי רשא תאו וילא בירקהו שודקה .ותדע-לכו חרק תותחמ םכל-וחק ושע תאז 6 רחבי-רשא שיאה היהו רחמ הוהי ינפל תרטק ןהילע ומישו שא ןהב ונתו 7 .יול ינב םכל-בר שודקה אוה הוהי .יול ינב אנ-ועמש חרק-לא השמ רמאיו 8 וילא םכתא בירקהל לארשי תדעמ םכתא לארשי יהלא לידבה-יכ םכמ טעמה 9 .םתרשל הדעה ינפל דמעלו הוהי ןכשמ תדבע-תא דבעל .הנהכ-םג םתשקבו ךתא יול-ינב ךיחא-לכ-תאו ךתא ברקיו 10 .וילע ונולת יכ אוה-המ ןרהאו הוהי-לע םידענה ךתדע-לכו התא ןכל 11 .הלענ אל ורמאיו באילא ינב םריבאלו ןתדל ארקל השמ חלשיו 12 ררתשת-יכ רבדמב ונתימהל שבדו בלח תבז ץראמ ונתילעה יכ טעמה 13 .ררתשה-םג ונילע םרכו הדש תלחנ ונל-ןתתו ונתאיבה שבדו בלח תבז ץרא-לא אל ףא 14 .הלענ אל רקנת םהה םישנאה יניעה םהמ דחא רומח אל םתחנמ-לא ןפת-לא הוהי-לא רמאיו דאמ השמל רחיו 15 .םהמ דחא-תא יתערה אלו יתאשנ ןרהאו םהו התא הוהי ינפל ויה ךתדע-לכו התא חרק-לא השמ רמאיו 16 .רחמ ותתחמ שיא הוהי ינפל םתברקהו תרטק םהילע םתתנו ותתחמ שיא וחקו 17 .ותתחמ שיא ןרהאו התאו תתחמ םיתאמו םישמח חתפ ודמעיו תרטק םהילע ומישיו שא םהילע ונתיו ותתחמ שיא וחקיו 18 .ןרהאו השמו דעומ להא -לא הוהי-דובכ אריו דעומ להא חתפ-לא הדעה-לכ-תא חרק םהילע להקיו 19 .הדעה-לכ .רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו 20 .עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ולדבה 21 אטחי דחא שיאה רשב-לכל תחורה יהלא לא ורמאיו םהינפ-לע ולפיו 22 .ףצקת הדעה-לכ לעו .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 23 .םריבאו ןתד חרק-ןכשמל ביבסמ ולעה רמאל הדעה-לא רבד 24 .לארשי ינקז וירחא וכליו םריבאו ןתד-לא ךליו השמ םקיו 25 -לאו הלאה םיעשרה םישנאה ילהא לעמ אנ ורוס רמאל הדעה-לא רבדיו 26 .םתאטח-לכב ופסת-ןפ םהל רשא-לכב ועגת םיבצנ ואצי םריבאו ןתדו ביבסמ םריבאו ןתד חרק-ןכשמ לעמ ולעיו 27 .םפטו םהינבו םהישנו םהילהא חתפ הלאה םישעמה-לכ תא תושעל ינחלש הוהי-יכ ןועדת תאזב השמ רמאיו 28 .יבלמ אל-יכ הוהי אל םהילע דקפי םדאה-לכ תדקפו הלא ןותמי םדאה-לכ תומכ-םא 29 .ינחלש רשא-לכ-תאו םתא העלבו היפ-תא המדאה התצפו הוהי ארבי האירב-םאו 30 .הוהי-תא הלאה םישנאה וצאנ יכ םתעדיו הלאש םייח ודריו םהל .םהיתחת רשא המדאה עקבתו הלאה םירבדה-לכ תא רבדל ותלככ יהיו 31 חרקל רשא םדאה-לכ תאו םהיתב-תאו םתא עלבתו היפ-תא ץראה חתפתו 32 .שוכרה-לכ תאו ךותמ ודבאיו ץראה םהילע סכתו הלאש םייח םהל רשא-לכו םה ודריו 33 .להקה .ץראה ונעלבת-ןפ ורמא יכ םלקל וסנ םהיתביבס רשא לארשי-לכו 34 .תרטקה יבירקמ שיא םיתאמו םישמחה תא לכאתו הוהי תאמ האצי שאו 35