Numbers chapter 17 קרפ רבדמב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 שאה-תאו הפרשה ןיבמ תתחמה-תא םריו ןהכה ןרהא-ןב רזעלא-לא רמא 2 .ושדק יכ האלה-הרז -יכ חבזמל יופצ םיחפ יעקר םתא ושעו םתשפנב הלאה םיאטחה תותחמ תא 3 .לארשי ינבל תואל ויהיו ושדקיו הוהי-ינפל םבירקה יופצ םועקריו םיפרשה ובירקה רשא תשחנה תותחמ תא ןהכה רזעלא חקיו 4 .חבזמל אוה ןרהא ערזמ אל רשא רז שיא ברקי-אל רשא ןעמל לארשי ינבל ןורכז 5 -דיב הוהי רבד רשאכ ותדעכו חרקכ היהי-אלו הוהי ינפל תרטק ריטקהל .ול השמ -תא םתמה םתא רמאל ןרהא-לעו השמ-לע תרחממ לארשי-ינב תדע-לכ ונליו 6 .הוהי םע והסכ הנהו דעומ להא-לא ונפיו ןרהא-לעו השמ-לע הדעה להקהב יהיו 7 .הוהי דובכ אריו ןנעה .דעומ להא ינפ-לא ןרהאו השמ אביו 8 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 9 .םהינפ-לע ולפיו עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ומרה 10 םישו חבזמה לעמ שא הילע-ןתו התחמה-תא חק ןרהא-לא השמ רמאיו 11 לחה הוהי ינפלמ ףצקה אצי-יכ םהילע רפכו הדעה-לא הרהמ ךלוהו תרטק .ףגנה םעב ףגנה לחה הנהו להקה ךות-לא ץריו השמ רבד רשאכ ןרהא חקיו 12 .םעה-לע רפכיו תרטקה-תא ןתיו .הפגמה רצעתו םייחה ןיבו םיתמה-ןיב דמעיו 13 -רבד-לע םיתמה דבלמ תואמ עבשו ףלא רשע העברא הפגמב םיתמה ויהיו 14 .חרק .הרצענ הפגמהו דעומ להא חתפ-לא השמ-לא ןרהא בשיו 15 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 16 תיבל םהאישנ-לכ תאמ בא תיבל הטמ הטמ םתאמ חקו לארשי ינב-לא רבד 17 .והטמ-לע בתכת ומש-תא שיא תוטמ רשע םינש םתבא .םתובא תיב שארל דחא הטמ יכ יול הטמ-לע בתכת ןרהא םש תאו 18 .המש םכל דעוא רשא תודעה ינפל דעומ להאב םתחנהו 19 ינב תונלת-תא ילעמ יתכשהו חרפי והטמ וב-רחבא רשא שיאה היהו 20 .םכילע םנילמ םה רשא לארשי דחא אישנל הטמ םהיאישנ-לכ וילא ונתיו לארשי ינב-לא השמ רבדיו 21 .םתוטמ ךותב ןרהא הטמו תוטמ רשע םינש םתבא תיבל דחא אישנל הטמ .תדעה להאב הוהי ינפל תטמה-תא השמ חניו 22 יול תיבל ןרהא-הטמ חרפ הנהו תודעה להא-לא השמ אביו תרחממ יהיו 23 .םידקש למגיו ץיצ ץציו חרפ אציו וחקיו ואריו לארשי ינב-לכ-לא הוהי ינפלמ תטמה-לכ-תא השמ אציו 24 .והטמ שיא תואל תרמשמל תודעה ינפל ןרהא הטמ-תא בשה השמ-לא הוהי רמאיו 25 .ותמי אלו ילעמ םתנולת לכתו ירמ-ינבל .השע ןכ ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו 26 .ונדבא ונלכ ונדבא ונעוג ןה רמאל השמ-לא לארשי ינב ורמאיו 27 .עוגל ונמת םאה תומי הוהי ןכשמ-לא ברקה ברקה לכ 28