Numbers chapter 18 קרפ רבדמב שדקמה ןוע-תא ואשת ךתא ךיבא-תיבו ךינבו התא ןרהא-לא הוהי רמאיו 1 .םכתנהכ ןוע-תא ואשת ךתא ךינבו התאו התאו ךותרשיו ךילע ווליו ךתא ברקה ךיבא טבש יול הטמ ךיחא-תא םגו 2 .תדעה להא ינפל ךתא ךינבו וברקי אל חבזמה-לאו שדקה ילכ-לא ךא להאה-לכ תרמשמו ךתרמשמ ורמשו 3 .םתא-םג םה-םג ותמי-אלו ברקי-אל רזו להאה תדבע לכל דעומ להא תרמשמ-תא ורמשו ךילע וולנו 4 .םכילא ינב-לע ףצק דוע היהי-אלו חבזמה תרמשמ תאו שדקה תרמשמ תא םתרמשו 5 .לארשי םינתנ הנתמ םכל לארשי ינב ךותמ םיולה םכיחא-תא יתחקל הנה ינאו 6 .דעומ להא תדבע-תא דבעל הוהיל תכרפל תיבמלו חבזמה רבד-לכל םכתנהכ-תא ורמשת ךתא ךינבו התאו 7 .תמוי ברקה רזהו םכתנהכ-תא ןתא הנתמ תדבע םתדבעו ישדק-לכל יתמורת תרמשמ-תא ךל יתתנ הנה ינאו ןרהא-לא הוהי רבדיו 8 .םלוע-קחל ךינבלו החשמל םיתתנ ךל לארשי-ינב םתאטח-לכלו םתחנמ-לכל םנברק-לכ שאה-ןמ םישדקה שדקמ ךל היהי-הז 9 .ךינבלו אוה ךל םישדק שדק יל ובישי רשא םמשא-לכלו .ךל-היהי שדק ותא לכאי רכז-לכ ונלכאת םישדקה שדקב 10 ךינבלו םיתתנ ךל לארשי ינב תפונת-לכל םנתמ תמורת ךל-הזו 11 .ותא לכאי ךתיבב רוהט-לכ םלוע-קחל ךתא ךיתנבלו ךל הוהיל ונתי-רשא םתישאר ןגדו שורית בלח-לכו רהצי בלח לכ 12 .םיתתנ ךתיבב רוהט-לכ היהי ךל הוהיל ואיבי-רשא םצראב רשא-לכ ירוכב 13 .ונלכאי .היהי ךל לארשיב םרח-לכ 14 ךא ךל-היהי המהבבו םדאב הוהיל ובירקי-רשא רשב-לכל םחר רטפ-לכ 15 .הדפת האמטה המהבה-רוכב תאו םדאה רוכב תא הדפת הדפ הרג םירשע שדקה לקשב םילקש תשמח ףסכ ךכרעב הדפת שדח-ןבמ ויודפו 16 .אוה םמד-תא םה שדק הדפת אל זע רוכב-וא בשכ רוכב-וא רוש-רוכב ךא 17 .הוהיל חחינ חירל השא ריטקת םבלח-תאו חבזמה-לע קרזת .היהי ךל ןימיה קושכו הפונתה הזחכ ךל-היהי םרשבו 18 ךינבלו ךל יתתנ הוהיל לארשי-ינב ומירי רשא םישדקה תמורת לכ 19 .ךתא ךערזלו ךל הוהי ינפל אוה םלוע חלמ תירב םלוע-קחל ךתא ךיתנבלו ינא םכותב ךל היהי-אל קלחו לחנת אל םצראב ןרהא-לא הוהי רמאיו 20 .לארשי ינב ךותב ךתלחנו ךקלח םה-רשא םתדבע ףלח הלחנל לארשיב רשעמ-לכ יתתנ הנה יול ינבלו 21 .דעומ להא תדבע-תא םידבע .תומל אטח תאשל דעומ להא-לא לארשי ינב דוע וברקי-אלו 22 םלוע תקח םנוע ואשי םהו דעומ להא תדבע-תא אוה יולה דבעו 23 .הלחנ ולחני אל לארשי ינב ךותבו םכיתרדל הלחנל םיולל יתתנ המורת הוהיל ומירי רשא לארשי-ינב רשעמ-תא יכ 24 .הלחנ ולחני אל לארשי ינב ךותב םהל יתרמא ןכ-לע .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 25 רשא רשעמה-תא לארשי-ינב תאמ וחקת-יכ םהלא תרמאו רבדת םיולה-לאו 26 .רשעמה-ןמ רשעמ הוהי תמורת ונממ םתמרהו םכתלחנב םתאמ םכל יתתנ .בקיה-ןמ האלמכו ןרגה-ןמ ןגדכ םכתמורת םכל בשחנו 27 ינב תאמ וחקת רשא םכיתרשעמ לכמ הוהי תמורת םתא-םג ומירת ןכ 28 .ןהכה ןרהאל הוהי תמורת-תא ונממ םתתנו לארשי .ונממ ושדקמ-תא ובלח-לכמ הוהי תמורת-לכ תא ומירת םכיתנתמ לכמ 29 ןרג תאובתכ םיולל בשחנו ונממ ובלח-תא םכמירהב םהלא תרמאו 30 .בקי תאובתכו םכתדבע ףלח םכל אוה רכש-יכ םכתיבו םתא םוקמ-לכב ותא םתלכאו 31 .דעומ להאב אל לארשי-ינב ישדק-תאו ונממ ובלח-תא םכמירהב אטח וילע ואשת-אלו 32 .ותומת אלו וללחת