Numbers chapter 19 קרפ רבדמב .רמאל ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רבדיו 1 ךילא וחקיו לארשי ינב-לא רבד רמאל הוהי הוצ-רשא הרותה תקח תאז 2 .לע הילע הלע-אל רשא םומ הב-ןיא רשא המימת המדא הרפ התא טחשו הנחמל ץוחמ-לא התא איצוהו ןהכה רזעלא-לא התא םתתנו 3 .וינפל עבש המדמ דעומ-להא ינפ חכנ-לא הזהו ועבצאב המדמ ןהכה רזעלא חקלו 4 .םימעפ .ףרשי השרפ-לע המד-תאו הרשב-תאו הרע-תא ויניעל הרפה-תא ףרשו 5 .הרפה תפרש ךות-לא ךילשהו תעלות ינשו בוזאו זרא ץע ןהכה חקלו 6 -דע ןהכה אמטו הנחמה-לא אבי רחאו םימב ורשב ץחרו ןהכה וידגב סבכו 7 .ברעה .ברעה-דע אמטו םימב ורשב ץחרו םימב וידגב סבכי התא ףרשהו 8 התיהו רוהט םוקמב הנחמל ץוחמ חינהו הרפה רפא תא רוהט שיא ףסאו 9 .אוה תאטח הדנ ימל תרמשמל לארשי-ינב תדעל לארשי ינבל התיהו ברעה-דע אמטו וידגב-תא הרפה רפא-תא ףסאה סבכו 10 .םלוע תקחל םכותב רגה רגלו .םימי תעבש אמטו םדא שפנ-לכל תמב עגנה 11 םויב אטחתי אל-םאו רהטי יעיבשה םויבו ישילשה םויב וב-אטחתי אוה 12 .רהטי אל יעיבשה םויבו ישילשה אמט הוהי ןכשמ-תא אטחתי אלו תומי-רשא םדאה שפנב תמב עגנה-לכ 13 דוע היהי אמט וילע קרז-אל הדנ ימ יכ לארשימ אוהה שפנה התרכנו .וב ותאמט אמטי להאב רשא-לכו להאה-לא אבה-לכ להאב תומי-יכ םדא הרותה תאז 14 .םימי תעבש .אוה אמט וילע ליתפ דימצ-ןיא רשא חותפ ילכ לכו 15 רבקב וא םדא םצעב-וא תמב וא ברח-ללחב הדשה ינפ-לע עגי-רשא לכו 16 .םימי תעבש אמטי .ילכ-לא םייח םימ וילע ןתנו תאטחה תפרש רפעמ אמטל וחקלו 17 -לעו םילכה-לכ-לעו להאה-לע הזהו רוהט שיא םימב לבטו בוזא חקלו 18 .רבקב וא תמב וא ללחב וא םצעב עגנה-לעו םש-ויה רשא תושפנה יעיבשה םויב ואטחו יעיבשה םויבו ישילשה םויב אמטה-לע רהטה הזהו 19 .ברעב רהטו םימב ץחרו וידגב סבכו -תא יכ להקה ךותמ אוהה שפנה התרכנו אטחתי אלו אמטי-רשא שיאו 20 .אוה אמט וילע קרז-אל הדנ ימ אמט הוהי שדקמ הדנה ימב עגנהו וידגב סבכי הדנה-ימ הזמו םלוע תקחל םהל התיהו 21 .ברעה-דע אמטי .ברעה-דע אמטת תעגנה שפנהו אמטי אמטה וב-עגי-רשא לכו 22