Numbers chapter 20 קרפ רבדמב שדקב םעה בשיו ןושארה שדחב ןצ-רבדמ הדעה-לכ לארשי-ינב ואביו 1 .םש רבקתו םירמ םש תמתו .ןרהא-לעו השמ-לע ולהקיו הדעל םימ היה-אלו 2 .הוהי ינפל וניחא עוגב ונעוג ולו רמאל ורמאיו השמ-םע םעה בריו 3 .ונריעבו ונחנא םש תומל הזה רבדמה-לא הוהי להק-תא םתאבה המלו 4 ערז םוקמ אל הזה ערה םוקמה-לא ונתא איבהל םירצממ ונתילעה המלו 5 .תותשל ןיא םימו ןומרו ןפגו הנאתו אריו םהינפ-לע ולפיו דעומ להא חתפ-לא להקה ינפמ ןרהאו השמ אביו 6 .םהילא הוהי-דובכ .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 7 עלסה-לא םתרבדו ךיחא ןרהאו התא הדעה-תא להקהו הטמה-תא חק 8 -תאו הדעה-תא תיקשהו עלסה-ןמ םימ םהל תאצוהו וימימ ןתנו םהיניעל .mxira .והוצ רשאכ הוהי ינפלמ הטמה-תא השמ חקיו 9 םירמה אנ-ועמש םהל רמאיו עלסה ינפ-לא להקה-תא ןרהאו השמ ולהקיו 10 .םימ םכל איצונ הזה עלסה-ןמה תשתו םיבר םימ ואציו םימעפ והטמב עלסה-תא ךיו ודי-תא השמ םריו 11 .םריעבו הדעה יניעל ינשידקהל יב םתנמאה-אל ןעי ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו 12 .םהל יתתנ-רשא ץראה-לא הזה להקה-תא ואיבת אל ןכל לארשי ינב .םב שדקיו הוהי-תא לארשי-ינב ובר-רשא הבירמ ימ המה 13 תעדי התא לארשי ךיחא רמא הכ םודא ךלמ-לא שדקמ םיכאלמ השמ חלשיו 14 .ונתאצמ רשא האלתה-לכ תא םירצמ ונל ועריו םיבר םימי םירצמב בשנו המירצמ וניתבא ודריו 15 .וניתבאלו ונחנא הנהו םירצממ ונאציו ךאלמ חלשיו ונלק עמשיו הוהי-לא קעצנו 16 .ךלובג הצק ריע שדקב ךלמה ךרד ראב ימ התשנ אלו םרכבו הדשב רבענ אל ךצראב אנ-הרבענ 17 .ךלבג רבענ-רשא דע לואמשו ןימי הטנ אל ךלנ .ךתארקל אצא ברחב-ןפ יב רבעת אל םודא וילא רמאיו 18 ינקמו ינא התשנ ךימימ-םאו הלענ הלסמב לארשי-ינב וילא ורמאיו 19 .הרבעא ילגרב רבד-ןיא קר םרכמ יתתנו .הקזח דיבו דבכ םעב ותארקל םודא אציו רבעת אל רמאיו 20 .וילעמ לארשי טיו ולבגב רבע לארשי-תא ןתנ םודא ןאמיו 21 .רהה רה הדעה-לכ לארשי-ינב ואביו שדקמ ועסיו 22 .רמאל םודא-ץרא לובג-לע רהה רהב ןרהא-לאו השמ-לא הוהי רמאיו 23 לע לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה-לא אבי אל יכ וימע-לא ןרהא ףסאי 24 .הבירמ ימל יפ-תא םתירמ-רשא .רהה רה םתא לעהו ונב רזעלא-תאו ןרהא-תא חק 25 תמו ףסאי ןרהאו ונב רזעלא-תא םתשבלהו וידגב-תא ןרהא-תא טשפהו 26 .םש .הדעה-לכ יניעל רהה רה-לא ולעיו הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו 27 ןרהא תמיו ונב רזעלא-תא םתא שבליו וידגב-תא ןרהא-תא השמ טשפיו 28 .רהה-ןמ רזעלאו השמ דריו רהה שארב םש תיב לכ םוי םישלש ןרהא-תא וכביו ןרהא עוג יכ הדעה-לכ ואריו 29 .לארשי