Numbers chapter 21 קרפ רבדמב םחליו םירתאה ךרד לארשי אב יכ בגנה בשי דרע-ךלמ ינענכה עמשיו 1 .יבש ונממ בשיו לארשיב יתמרחהו ידיב הזה םעה-תא ןתת ןתנ-םא רמאיו הוהיל רדנ לארשי רדיו 2 .םהירע-תא םהירע-תאו םהתא םרחיו ינענכה-תא ןתיו לארשי לוקב הוהי עמשיו 3 .המרח םוקמה-םש ארקיו .ךרדב םעה-שפנ רצקתו םודא ץרא-תא בבסל ףוס-םי ךרד רהה רהמ ועסיו 4 ןיא יכ רבדמב תומל םירצממ ונתילעה המל השמבו םיהלאב םעה רבדיו 5 .לקלקה םחלב הצק ונשפנו םימ ןיאו םחל בר-םע תמיו םעה-תא וכשניו םיפרשה םישחנה תא םעב הוהי חלשיו 6 .לארשימ הוהי-לא ללפתה ךבו הוהיב ונרבד-יכ ונאטח ורמאיו השמ-לא םעה אביו 7 .םעה דעב השמ ללפתיו שחנה-תא ונילעמ רסיו ךושנה-לכ היהו סנ-לע ותא םישו ףרש ךל השע השמ-לא הוהי רמאיו 8 .יחו ותא הארו טיבהו שיא-תא שחנה ךשנ-םא היהו סנה-לע והמשיו תשחנ שחנ השמ שעיו 9 .יחו תשחנה שחנ-לא .תבאב ונחיו לארשי ינב ועסיו 10 חרזממ באומ ינפ-לע רשא רבדמב םירבעה ייעב ונחיו תבאמ ועסיו 11 .שמשה .דרז לחנב ונחיו ועסנ םשמ 12 ןונרא יכ ירמאה לבגמ אציה רבדמב רשא ןונרא רבעמ ונחיו ועסנ םשמ 13 .ירמאה ןיבו באומ ןיב באומ לובג .ןונרא םילחנה-תאו הפוסב בהו-תא הוהי תמחלמ רפסב רמאי ןכ-לע 14 .באומ לובגל ןעשנו רע תבשל הטנ רשא םילחנה דשאו 15 םהל הנתאו םעה-תא ףסא השמל הוהי רמא רשא ראבה אוה הראב םשמו 16 .םימ .הל-ונע ראב ילע תאזה הרישה-תא לארשי רישי זא 17 .הנתמ רבדממו םתנעשמב קקחמב םעה יבידנ הורכ םירש הורפח ראב 18 .תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממו 19 .ןמישיה ינפ-לע הפקשנו הגספה שאר באומ הדשב רשא איגה תומבמו 20 .רמאל ירמאה-ךלמ ןחיס-לא םיכאלמ לארשי חלשיו 21 ךלנ ךלמה ךרדב ראב ימ התשנ אל םרכבו הדשב הטנ אל ךצראב הרבעא 22 .ךלבג רבענ-רשא דע אציו ומע-לכ-תא ןחיס ףסאיו ולבגב רבע לארשי-תא ןחיס ןתנ-אלו 23 .לארשיב םחליו הצהי אביו הרבדמה לארשי תארקל ןומע ינב-דע קבי-דע ןנראמ וצרא-תא שרייו ברח-יפל לארשי והכיו 24 .ןומע ינב לובג זע יכ ןובשחב ירמאה ירע-לכב לארשי בשיו הלאה םירעה-לכ תא לארשי חקיו 25 .היתנב-לכבו ןושארה באומ ךלמב םחלנ אוהו אוה ירמאה ךלמ ןחיס ריע ןובשח יכ 26 .ןנרא-דע ודימ וצרא-לכ-תא חקיו .ןוחיס ריע ןנוכתו הנבת ןובשח ואב םילשמה ורמאי ןכ-לע 27 תומב ילעב באומ רע הלכא ןחיס תירקמ הבהל ןובשחמ האצי שא-יכ 28 .ןנרא ךלמל תיבשב ויתנבו םטילפ וינב ןתנ שומכ-םע תדבא באומ ךל-יוא 29 .ןוחיס ירמא .אבדימ-דע רשא חפנ-דע םישנו ןביד-דע ןובשח דבא םרינו 30 .ירמאה ץראב לארשי בשיו 31 .םש-רשא ירמאה-תא שרייו היתנב ודכליו רזעי-תא לגרל השמ חלשיו 32 ומע-לכו אוה םתארקל ןשבה-ךלמ גוע אציו ןשבה ךרד ולעיו ונפיו 33 .יערדא המחלמל ומע-לכ-תאו ותא יתתנ ךדיב יכ ותא ארית-לא השמ-לא הוהי רמאיו 34 .ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיסל תישע רשאכ ול תישעו וצרא-תאו -תא ושרייו דירש ול-ריאשה יתלב-דע ומע-לכ-תאו וינב-תאו ותא וכיו 35 .וצרא