Numbers chapter 22 קרפ רבדמב .וחרי ןדריל רבעמ באומ תוברעב ונחיו לארשי ינב ועסיו 1 .ירמאל לארשי השע-רשא-לכ תא רופצ-ןב קלב אריו 2 .לארשי ינב ינפמ באומ ץקיו אוה-בר יכ דאמ םעה ינפמ באומ רגיו 3 ךחלכ וניתביבס-לכ-תא להקה וכחלי התע ןידמ ינקז-לא באומ רמאיו 4 .אוהה תעב באומל ךלמ רופצ-ןב קלבו הדשה קרי תא רושה ומע-ינב ץרא רהנה-לע רשא הרותפ רועב-ןב םעלב-לא םיכאלמ חלשיו 5 בשי אוהו ץראה ןיע-תא הסכ הנה םירצממ אצי םע הנה רמאל ול-ארקל .ילממ -הכנ לכוא ילוא ינממ אוה םוצע-יכ הזה םעה-תא יל-הרא אנ-הכל התעו 6 .ראוי ראת רשאו ךרבמ ךרבת-רשא תא יתעדי יכ ץראה-ןמ ונשרגאו וב ורבדיו םעלב-לא ואביו םדיב םימסקו ןידמ ינקזו באומ ינקז וכליו 7 .קלב ירבד וילא ילא הוהי רבדי רשאכ רבד םכתא יתבשהו הלילה הפ וניל םהילא רמאיו 8 .םעלב-םע באומ-ירש ובשיו .ךמע הלאה םישנאה ימ רמאיו םעלב-לא םיהלא אביו 9 .ילא חלש באומ ךלמ רפצ-ןב קלב םיהלאה-לא םעלב רמאיו 10 ילוא ותא יל-הבק הכל התע ץראה ןיע-תא סכיו םירצממ אציה םעה הנה 11 .ויתשרגו וב םחלהל לכוא .אוה ךורב יכ םעה-תא ראת אל םהמע ךלת אל םעלב-לא םיהלא רמאיו 12 הוהי ןאמ יכ םכצרא-לא וכל קלב ירש-לא רמאיו רקבב םעלב םקיו 13 .םכמע ךלהל יתתל .ונמע ךלה םעלב ןאמ ורמאיו קלב-לא ואביו באומ ירש ומוקיו 14 .הלאמ םידבכנו םיבר םירש חלש קלב דוע ףסיו 15 ךלהמ ענמת אנ-לא רופצ-ןב קלב רמא הכ ול ורמאיו םעלב-לא ואביו 16 .il` םעה תא יל-הבק אנ-הכלו השעא ילא רמאת-רשא לכו דאמ ךדבכא דבכ-יכ 17 .הזה בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל-ןתי-םא קלב ידבע-לא רמאיו םעלב ןעיו 18 .הלודג וא הנטק תושעל יהלא הוהי יפ-תא רבעל לכוא אל .ימע רבד הוהי ףסי-המ העדאו הלילה םתא-םג הזב אנ ובש התעו 19 םוק םישנאה ואב ךל ארקל-םא ול רמאיו הליל םעלב-לא םיהלא אביו 20 .השעת ותא ךילא רבדא-רשא רבדה-תא ךאו םתא ךל .באומ ירש-םע ךליו ונתא-תא שבחיו רקבב םעלב םקיו 21 אוהו ול ןטשל ךרדב הוהי ךאלמ בציתיו אוה ךלוה-יכ םיהלא ףא-רחיו 22 .ומע וירענ ינשו ונתא-לע בכר ןותאה טתו ודיב הפולש וברחו ךרדב בצנ הוהי ךאלמ-תא ןותאה ארתו 23 .ךרדה התטהל ןותאה-תא םעלב ךיו הדשב ךלתו ךרדה-ןמ .הזמ רדגו הזמ רדג םימרכה לועשמב הוהי ךאלמ דמעיו 24 -לא םעלב לגר-תא ץחלתו ריקה-לא ץחלתו הוהי ךאלמ-תא ןותאה ארתו 25 .התכהל ףסיו ריקה ןימי תוטנל ךרד-ןיא רשא רצ םוקמב דמעיו רובע הוהי-ךאלמ ףסויו 26 .לואמשו -תא ךיו םעלב ףא-רחיו םעלב תחת ץברתו הוהי ךאלמ-תא ןותאה ארתו 27 .לקמב ןותאה הז ינתיכה יכ ךל יתישע-המ םעלבל רמאתו ןותאה יפ-תא הוהי חתפיו 28 .םילגר שלש .ךיתגרה התע יכ ידיב ברח-שי ול יב תללעתה יכ ןותאל םעלב רמאיו 29 -דע ךדועמ ילע תבכר-רשא ךנתא יכנא אולה םעלב-לא ןותאה רמאתו 30 .אל רמאיו הכ ךל תושעל יתנכסה ןכסהה הזה םויה הפלש וברחו ךרדב בצנ הוהי ךאלמ-תא אריו םעלב יניע-תא הוהי לגיו 31 .ויפאל וחתשיו דקיו ודיב הנה םילגר שולש הז ךנתא-תא תיכה המ-לע הוהי ךאלמ וילא רמאיו 32 .ידגנל ךרדה טרי-יכ ןטשל יתאצי יכנא -םג התע יכ ינפמ התטנ ילוא םילגר שלש הז ינפל טתו ןותאה ינארתו 33 .יתייחה התואו יתגרה הכתא יתארקל בצנ התא יכ יתעדי אל יכ יתאטח הוהי ךאלמ-לא םעלב רמאיו 34 .יל הבושא ךיניעב ער-םא התעו ךרדב רבדא-רשא רבדה-תא ספאו םישנאה-םע ךל םעלב-לא הוהי ךאלמ רמאיו 35 .קלב ירש-םע םעלב ךליו רבדת ותא ךילא לובג-לע רשא באומ ריע-לא ותארקל אציו םעלב אב יכ קלב עמשיו 36 .לובגה הצקב רשא ןנרא ילא תכלה-אל המל ךל-ארקל ךילא יתחלש חלש אלה םעלב-לא קלב רמאיו 37 .ךדבכ לכוא אל םנמאה רבדה המואמ רבד לכוא לכיה התע ךילא יתאב-הנה קלב-לא םעלב רמאיו 38 .רבדא ותא יפב םיהלא םישי רשא .תוצח תירק ואביו קלב-םע םעלב ךליו 39 .ותא רשא םירשלו םעלבל חלשיו ןאצו רקב קלב חבזיו 40 .םעה הצק םשמ אריו לעב תומב והלעיו םעלב-תא קלב חקיו רקבב יהיו 41