Numbers chapter 23 קרפ רבדמב םירפ העבש הזב יל ןכהו תחבזמ העבש הזב יל-הנב קלב-לא םעלב רמאיו 1 .םיליא העבשו .חבזמב ליאו רפ םעלבו קלב לעיו םעלב רבד רשאכ קלב שעיו 2 יתארקל הוהי הרקי ילוא הכלאו ךתלע-לע בציתה קלבל םעלב רמאיו 3 .יפש ךליו ךל יתדגהו ינארי-המ רבדו רפ לעאו יתכרע תחבזמה תעבש-תא וילא רמאיו םעלב-לא םיהלא רקיו 4 .חבזמב ליאו .רבדת הכו קלב-לא בוש רמאיו םעלב יפב רבד הוהי םשיו 5 .באומ ירש-לכו אוה ותלע-לע בצנ הנהו וילא בשיו 6 -הרא הכל םדק-יררהמ באומ-ךלמ קלב ינחני םרא-ןמ רמאיו ולשמ אשיו 7 .לארשי המעז הכלו בקעי יל .הוהי םעז אל םעזא המו לא הבק אל בקא המ 8 אל םיוגבו ןכשי דדבל םע-ןה ונרושא תועבגמו ונארא םירצ שארמ-יכ 9 .aygzi יהתו םירשי תומ ישפנ תמת לארשי עבר-תא רפסמו בקעי רפע הנמ ימ 10 .והמכ יתירחא .ךרב תכרב הנהו ךיתחקל יביא בקל יל תישע המ םעלב-לא קלב רמאיו 11 .רבדל רמשא ותא יפב הוהי םישי רשא תא אלה רמאיו ןעיו 12 והצק ספא םשמ ונארת רשא רחא םוקמ-לא יתא אנ-ךל קלב וילא רמאיו 13 .םשמ יל-ונבקו הארת אל ולכו הארת ליאו רפ לעיו תחבזמ העבש ןביו הגספה שאר-לא םיפצ הדש והחקיו 14 .חבזמב .הכ הרקא יכנאו ךתלע-לע הכ בציתה קלב-לא רמאיו 15 .רבדת הכו קלב-לא בוש רמאיו ויפב רבד םשיו םעלב-לא הוהי רקיו 16 רבד-המ קלב ול רמאיו ותא באומ ירשו ותלע-לע בצנ ונהו וילא אביו 17 .הוהי .רפצ ונב ידע הניזאה עמשו קלב םוק רמאיו ולשמ אשיו 18 אלו רבדו השעי אלו רמא אוהה םחנתיו םדא-ןבו בזכיו לא שיא אל 19 .הנמיקי .הנבישא אלו ךרבו יתחקל ךרב הנה 20 תעורתו ומע ויהלא הוהי לארשיב למע האר-אלו בקעיב ןוא טיבה-אל 21 .וב ךלמ .ול םאר תפעותכ םירצממ םאיצומ לא 22 לעפ-המ לארשילו בקעיל רמאי תעכ לארשיב םסק-אלו בקעיב שחנ-אל יכ 23 .לא םיללח-םדו ףרט לכאי-דע בכשי אל אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע-ןה 24 .התשי .ונכרבת אל ךרב-םג ונבקת אל בק-םג םעלב-לא קלב רמאיו 25 הוהי רבדי-רשא לכ רמאל ךילא יתרבד אלה קלב-לא רמאיו םעלב ןעיו 26 .השעא ותא יניעב רשיי ילוא רחא םוקמ-לא ךחקא אנ-הכל םעלב-לא קלב רמאיו 27 .םשמ יל ותבקו םיהלאה .ןמישיה ינפ-לע ףקשנה רועפה שאר םעלב-תא קלב חקיו 28 העבש הזב יל ןכהו תחבזמ העבש הזב יל-הנב קלב-לא םעלב רמאיו 29 .םליא העבשו םירפ .חבזמב ליאו רפ לעיו םעלב רמא רשאכ קלב שעיו 30