Numbers chapter 24 קרפ רבדמב םעפב-םעפכ ךלה-אלו לארשי-תא ךרבל הוהי יניעב בוט יכ םעלב אריו 1 .וינפ רבדמה-לא תשיו םישחנ תארקל חור וילע יהתו ויטבשל ןכש לארשי-תא אריו ויניע-תא םעלב אשיו 2 .םיהלא .ןיעה םתש רבגה םאנו רעב ונב םעלב םאנ רמאיו ולשמ אשיו 3 .םיניע יולגו לפנ הזחי ידש הזחמ רשא לא-ירמא עמש םאנ 4 .לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובט-המ 5 .םימ-ילע םיזראכ הוהי עטנ םילהאכ רהנ ילע תנגכ ויטנ םילחנכ 6 .ותכלמ אשנתו וכלמ גגאמ םריו םיבר םימב וערזו וילדמ םימ-לזי 7 םרגי םהיתמצעו וירצ םיוג לכאי ול םאר תפעותכ םירצממ ואיצומ לא 8 .ץחמי ויצחו .רורא ךירראו ךורב ךיכרבמ ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ 9 יביא בקל םעלב-לא קלב רמאיו ויפכ-תא קפסיו םעלב-לא קלב ףא-רחיו 10 .םימעפ שלש הז ךרב תכרב הנהו ךיתארק .דובכמ הוהי ךענמ הנהו ךדבכא דבכ יתרמא ךמוקמ-לא ךל-חרב התעו 11 .רמאל יתרבד ילא תחלש-רשא ךיכאלמ-לא םג אלה קלב-לא םעלב רמאיו 12 הוהי יפ-תא רבעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל-ןתי-םא 13 .רבדא ותא הוהי רבדי-רשא יבלמ הער וא הבוט תושעל תירחאב ךמעל הזה םעה השעי רשא ךצעיא הכל ימעל ךלוה יננה התעו 14 .םימיה .ןיעה םתש רבגה םאנו רעב ונב םעלב םאנ רמאיו ולשמ אשיו 15 יולגו לפנ הזחי ידש הזחמ ןוילע תעד עדיו לא-ירמא עמש םאנ 16 .םיניע לארשימ טבש םקו בקעימ בכוכ ךרד בורק אלו ונרושא התע אלו ונארא 17 .תש-ינב-לכ רקרקו באומ יתאפ ugne .ליח השע לארשיו ויביא ריעש השרי היהו השרי םודא היהו 18 .ריעמ דירש דיבאהו בקעימ דריו 19 ידע ותירחאו קלמע םיוג תישאר רמאיו ולשמ אשיו קלמע-תא אריו 20 .דבא .ךנק עלסב םישו ךבשומ ןתיא רמאיו ולשמ אשיו יניקה-תא אריו 21 .ךבשת רושא המ-דע ןיק רעבל היהי-םא יכ 22 .לא ומשמ היחי ימ יוא רמאיו ולשמ אשיו 23 .דבא ידע אוה-םגו רבע-ונעו רושא ונעו םיתכ דימ םיצו 24 .וכרדל ךלה קלב-םגו ומקמל בשיו ךליו םעלב םקיו 25