Numbers chapter 25 קרפ רבדמב .באומ תונב-לא תונזל םעה לחיו םיטשב לארשי בשיו 1 .ןהיהלאל ווחתשיו םעה לכאיו ןהיהלא יחבזל םעל ןארקתו 2 .לארשיב הוהי ףא-רחיו רועפ לעבל לארשי דמציו 3 שמשה דגנ הוהיל םתוא עקוהו םעה ישאר-לכ-תא חק השמ-לא הוהי רמאיו 4 .לארשימ הוהי-ףא ןורח בשיו .רועפ לעבל םידמצנה וישנא שיא וגרה לארשי יטפש-לא השמ רמאיו 5 השמ יניעל תינידמה-תא ויחא-לא ברקיו אב לארשי ינבמ שיא הנהו 6 .דעומ להא חתפ םיכב המהו לארשי-ינב תדע-לכ יניעלו חמר חקיו הדעה ךותמ םקיו ןהכה ןרהא-ןב רזעלא-ןב סחניפ אריו 7 .ודיב -תאו לארשי שיא תא םהינש-תא רקדיו הבקה-לא לארשי-שיא רחא אביו 8 .לארשי ינב לעמ הפגמה רצעתו התבק-לא השאה .ףלא םירשעו העברא הפגמב םיתמה ויהיו 9 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 10 ואנקב לארשי-ינב לעמ יתמח-תא בישה ןהכה ןרהא-ןב רזעלא-ןב סחניפ 11 .יתאנקב לארשי-ינב-תא יתילכ-אלו םכותב יתאנק-תא .םולש יתירב-תא ול ןתנ יננה רמא ןכל 12 ויהלאל אנק רשא תחת םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו 13 .לארשי ינב-לע רפכיו -תיב אישנ אולס-ןב ירמז תינידמה-תא הכה רשא הכמה לארשי שיא םשו 14 .ינעמשל בא .אוה ןידמב בא-תיב תומא שאר רוצ-תב יבזכ תינידמה הכמה השאה םשו 15 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 16 .םתוא םתיכהו םינידמה-תא רורצ 17 רבד-לעו רועפ-רבד-לע םכל ולכנ-רשא םהילכנב םכל םה םיררצ יכ 18 .רועפ-רבד-לע הפגמה-םויב הכמה םתחא ןידמ אישנ-תב יבזכ .הפגמה ירחא יהיו 19