Numbers chapter 26 קרפ רבדמב .רמאל ןהכה ןרהא-ןב רזעלא לאו השמ-לא הוהי רמאיו 1 -לכ םתבא תיבל הלעמו הנש םירשע ןבמ לארשי-ינב תדע-לכ שאר-תא ואש 2 .לארשיב אבצ אצי .רמאל וחרי ןדרי-לע באומ תברעב םתא ןהכה רזעלאו השמ רבדיו 3 םיאציה לארשי ינבו השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הלעמו הנש םירשע ןבמ 4 .םירצמ ץראמ תחפשמ אולפל יכנחה תחפשמ ךונח ןבואר ינב לארשי רוכב ןבואר 5 .יאלפה .ימרכה תחפשמ ימרכל ינורצחה תחפשמ ןרצחל 6 תואמ עבשו ףלא םיעבראו השלש םהידקפ ויהיו ינבוארה תחפשמ הלא 7 .םישלשו .באילא אולפ ינבו 8 רשא הדעה יאורק םריבאו ןתד-אוה םריבאו ןתדו לאומנ באילא ינבו 9 .הוהי-לע םתצהב חרק-תדעב ןרהא-לעו השמ-לע וצה תא שאה לכאב הדעה תומב חרק-תאו םתא עלבתו היפ-תא ץראה חתפתו 10 .סנל ויהיו שיא םיתאמו םישמח .ותמ-אל חרק-ינבו 11 ינימיה תחפשמ ןימיל ילאומנה תחפשמ לאומנל םתחפשמל ןועמש ינב 12 .יניכיה תחפשמ ןיכיל .ילואשה תחפשמ לואשל יחרזה תחפשמ חרזל 13 .םיתאמו ףלא םירשעו םינש ינעמשה תחפשמ הלא 14 ינושל יגחה תחפשמ יגחל ינופצה תחפשמ ןופצל םתחפשמל דג ינב 15 .ינושה תחפשמ .ירעה תחפשמ ירעל ינזאה תחפשמ ינזאל 16 .ילאראה תחפשמ ילאראל ידוראה תחפשמ דוראל 17 .תואמ שמחו ףלא םיעברא םהידקפל דג-ינב תחפשמ הלא 18 .ןענכ ץראב ןנואו רע תמיו ןנואו רע הדוהי ינב 19 יצרפה תחפשמ ץרפל ינלשה תחפשמ הלשל םתחפשמל הדוהי-ינב ויהיו 20 .יחרזה תחפשמ חרזל .ילומחה תחפשמ לומחל ינרצחה תחפשמ ןרצחל ץרפ-ינב ויהיו 21 .תואמ שמחו ףלא םיעבשו השש םהידקפל הדוהי תחפשמ הלא 22 .ינופה תחפשמ הופל יעלותה תחפשמ עלות םתחפשמל רכששי ינב 23 .ינרמשה תחפשמ ןרמשל יבשיה תחפשמ בושיל 24 .תואמ שלשו ףלא םיששו העברא םהידקפל רכששי תחפשמ הלא 25 לאלחיל ינלאה תחפשמ ןולאל ידרסה תחפשמ דרסל םתחפשמל ןלובז ינב 26 .ילאלחיה תחפשמ .תואמ שמחו ףלא םישש םהידקפל ינלובזה תחפשמ הלא 27 .םירפאו השנמ םתחפשמל ףסוי ינב 28 תחפשמ דעלגל דעלג-תא דילוה ריכמו יריכמה תחפשמ ריכמל השנמ ינב 29 .ידעלגה .יקלחה תחפשמ קלחל ירזעיאה תחפשמ רזעיא דעלג ינב הלא 30 .ימכשה תחפשמ םכשו ילארשאה תחפשמ לאירשאו 31 .ירפחה תחפשמ רפחו יעדימשה תחפשמ עדימשו 32 הלחמ דחפלצ תונב םשו תונב-םא יכ םינב ול ויה-אל רפח-ןב דחפלצו 33 .הצרתו הכלמ הלגח הענו .תואמ עבשו ףלא םישמחו םינש םהידקפו השנמ תחפשמ הלא 34 ירכבה תחפשמ רכבל יחלתשה תחפשמ חלתושל םתחפשמל םירפא-ינב הלא 35 .ינחתה תחפשמ ןחתל .ינרעה תחפשמ ןרעל חלתוש ינב הלאו 36 הלא תואמ שמחו ףלא םישלשו םינש םהידקפל םירפא-ינב תחפשמ הלא 37 .םתחפשמל ףסוי-ינב םריחאל ילבשאה תחפשמ לבשאל יעלבה תחפשמ עלבל םתחפשמל ןמינב ינב 38 .ימריחאה תחפשמ .ימפוחה תחפשמ םפוחל ימפושה תחפשמ םפופשל 39 .ימענה תחפשמ ןמענל ידראה תחפשמ ןמענו דרא עלב-ינב ויהיו 40 .תואמ ששו ףלא םיעבראו השמח םהידקפו םתחפשמל ןמינב-ינב הלא 41 .םתחפשמל ןד תחפשמ הלא ימחושה תחפשמ םחושל םתחפשמל ןד-ינב הלא 42 .תואמ עבראו ףלא םיששו העברא םהידקפל ימחושה תחפשמ-לכ 43 העירבל יושיה תחפשמ יושיל הנמיה תחפשמ הנמיל םתחפשמל רשא ינב 44 .יעירבה תחפשמ .ילאיכלמה תחפשמ לאיכלמל ירבחה תחפשמ רבחל העירב ינבל 45 .חרש רשא-תב םשו 46 .תואמ עבראו ףלא םישמחו השלש םהידקפל רשא-ינב תחפשמ הלא 47 .ינוגה תחפשמ ינוגל ילאצחיה תחפשמ לאצחיל םתחפשמל ילתפנ ינב 48 .ימלשה תחפשמ םלשל ירציה תחפשמ רציל 49 .תואמ עבראו ףלא םיעבראו השמח םהידקפו םתחפשמל ילתפנ תחפשמ הלא 50 .םישלשו תואמ עבש ףלאו ףלא תואמ-שש לארשי ינב ידוקפ הלא 51 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 52 .תומש רפסמב הלחנב ץראה קלחת הלאל 53 .ותלחנ ןתי וידקפ יפל שיא ותלחנ טיעמת טעמלו ותלחנ הברת ברל 54 .ולחני םתבא-תוטמ תומשל ץראה-תא קלחי לרוגב-ךא 55 .טעמל בר ןיב ותלחנ קלחת לרוגה יפ-לע 56 יתהקה תחפשמ תהקל ינשרגה תחפשמ ןושרגל םתחפשמל יולה ידוקפ הלאו 57 .יררמה תחפשמ יררמל תחפשמ ילחמה תחפשמ ינרבחה תחפשמ ינבלה תחפשמ יול תחפשמ הלא 58 .םרמע-תא דלוה תהקו יחרקה תחפשמ ישומה דלתו םירצמב יולל התא הדלי רשא יול-תב דבכוי םרמע תשא םשו 59 .םתחא םירמ תאו השמ-תאו ןרהא-תא mxnrl .רמתיא-תאו רזעלא-תא אוהיבא-תאו בדנ-תא ןרהאל דלויו 60 .הוהי ינפל הרז-שא םבירקהב אוהיבאו בדנ תמיו 61 אל יכ הלעמו שדח-ןבמ רכז-לכ ףלא םירשעו השלש םהידקפ ויהיו 62 .לארשי ינב ךותב הלחנ םהל ןתנ-אל יכ לארשי ינב ךותב ודקפתה באומ תברעב לארשי ינב-תא ודקפ רשא ןהכה רזעלאו השמ ידוקפ הלא 63 .וחרי ןדרי לע לארשי ינב-תא ודקפ רשא ןהכה ןרהאו השמ ידוקפמ שיא היה-אל הלאבו 64 .יניס רבדמב -ןב בלכ-םא יכ שיא םהמ רתונ-אלו רבדמב ותמי תומ םהל הוהי רמא-יכ 65 .ןונ-ןב עשוהיו הנפי