Numbers chapter 27 קרפ רבדמב השנמ תחפשמל השנמ-ןב ריכמ-ןב דעלג-ןב רפח-ןב דחפלצ תונב הנברקתו 1 .הצרתו הכלמו הלגחו הענ הלחמ ויתנב תומש הלאו ףסוי-ןב חתפ הדעה-לכו םאישנה ינפלו ןהכה רזעלא ינפלו השמ ינפל הנדמעתו 2 .רמאל דעומ-להא חרק-תדעב הוהי-לע םידעונה הדעה ךותב היה-אל אוהו רבדמב תמ וניבא 3 .ול ויה-אל םינבו תמ ואטחב-יכ ךותב הזחא ונל-הנת ןב ול ןיא יכ ותחפשמ ךותמ וניבא-םש ערגי המל 4 .וניבא יחא .הוהי ינפל ןטפשמ-תא השמ ברקיו 5 .רמאל השמ-לא הוהי רמאיו 6 םהיבא יחא ךותב הלחנ תזחא םהל ןתת ןתנ תרבד דחפלצ תונב ןכ 7 .ןהל ןהיבא תלחנ-תא תרבעהו -תא םתרבעהו ול ןיא ןבו תומי-יכ שיא רמאל רבדת לארשי ינב-לאו 8 .ותבל ותלחנ .ויחאל ותלחנ-תא םתתנו תב ול ןיא-םאו 9 .ויבא יחאל ותלחנ-תא םתתנו םיחא ול ןיא-םאו 10 ותחפשממ וילא ברקה וראשל ותלחנ-תא םתתנו ויבאל םיחא ןיא-םאו 11 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ טפשמ תקחל לארשי ינבל התיהו התא שריו יתתנ רשא ץראה-תא הארו הזה םירבעה רה-לא הלע השמ-לא הוהי רמאיו 12 .לארשי ינבל .ךיחא ןרהא ףסאנ רשאכ התא-םג ךימע-לא תפסאנו התא התיארו 13 םה םהיניעל םימב ינשידקהל הדעה תבירמב ןצ-רבדמב יפ םתירמ רשאכ 14 .ןצ-רבדמ שדק תבירמ-ימ .רמאל הוהי-לא השמ רבדיו 15 .הדעה-לע שיא רשב-לכל תחורה יהלא הוהי דקפי 16 אלו םאיבי רשאו םאיצוי רשאו םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי-רשא 17 .הער םהל-ןיא רשא ןאצכ הוהי תדע היהת תכמסו וב חור-רשא שיא ןונ-ןב עשוהי-תא ךל-חק השמ-לא הוהי רמאיו 18 .וילע ךדי-תא .םהיניעל ותא התיוצו הדעה-לכ ינפלו ןהכה רזעלא ינפל ותא תדמעהו 19 .לארשי ינב תדע-לכ ועמשי ןעמל וילע ךדוהמ התתנו 20 ויפ-לע הוהי ינפל םירואה טפשמב ול לאשו דמעי ןהכה רזעלא ינפלו 21 .הדעה-לכו ותא לארשי-ינב-לכו אוה ואבי ויפ-לעו ואצי רזעלא ינפל והדמעיו עשוהי-תא חקיו ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו 22 .הדעה-לכ ינפלו ןהכה .השמ-דיב הוהי רבד רשאכ והוציו וילע וידי-תא ךמסיו 23