Numbers chapter 28 קרפ רבדמב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 ורמשת יחחינ חיר ישאל ימחל ינברק-תא םהלא תרמאו לארשי ינב-תא וצ 2 .ודעומב יל בירקהל םינש םמימת הנש-ינב םישבכ הוהיל ובירקת רשא השאה הז םהל תרמאו 3 .דימת הלע םויל .םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחא שבכה-תא 4 .ןיהה תעיבר תיתכ ןמשב הלולב החנמל תלס הפיאה תירישעו 5 .הוהיל השא חחינ חירל יניס רהב הישעה דימת תלע 6 .הוהיל רכש ךסנ ךסה שדקב דחאה שבכל ןיהה תעיבר וכסנו 7 חיר השא השעת וכסנכו רקבה תחנמכ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו 8 .הוהיל חחינ הלולב החנמ תלס םינרשע ינשו םמימת הנש-ינב םישבכ-ינש תבשה םויבו 9 .וכסנו ןמשב .הכסנו דימתה תלע-לע ותבשב תבש תלע 10 דחא ליאו םינש רקב-ינב םירפ הוהיל הלע ובירקת םכישדח ישארבו 11 .םמימת העבש הנש-ינב םישבכ תלס םינרשע ינשו דחאה רפל ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע השלשו 12 .דחאה ליאל ןמשב הלולב החנמ השא חחינ חיר הלע דחאה שבכל ןמשב הלולב החנמ תלס ןורשע ןרשעו 13 .הוהיל שבכל ןיהה תעיברו ליאל ןיהה תשילשו רפל היהי ןיהה יצח םהיכסנו 14 .הנשה ישדחל ושדחב שדח תלע תאז ןיי .וכסנו השעי דימתה תלע-לע הוהיל תאטחל דחא םיזע ריעשו 15 .הוהיל חספ שדחל םוי רשע העבראב ןושארה שדחבו 16 .לכאי תוצמ םימי תעבש גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו 17 .ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ שדק-ארקמ ןושארה םויב 18 םישבכ העבשו דחא ליאו םינש רקב-ינב םירפ הוהיל הלע השא םתברקהו 19 .םכל ויהי םמימת הנש ינב .ושעת ליאל םינרשע ינשו רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו 20 .םישבכה תעבשל דחאה שבכל השעת ןורשע ןורשע 21 .םכילע רפכל דחא תאטח ריעשו 22 .הלא-תא ושעת דימתה תלעל רשא רקבה תלע דבלמ 23 תלוע-לע הוהיל חחינ-חיר השא םחל םימי תעבש םויל ושעת הלאכ 24 .וכסנו השעי דימתה .ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ םכל היהי שדק-ארקמ יעיבשה םויבו 25 שדק-ארקמ םכיתעבשב הוהיל השדח החנמ םכבירקהב םירוכבה םויבו 26 .ושעת אל הדבע תכאלמ-לכ םכל היהי העבש דחא ליא םינש רקב-ינב םירפ הוהיל חחינ חירל הלוע םתברקהו 27 .הנש ינב םישבכ ליאל םינרשע ינש דחאה רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו 28 .דחאה .םישבכה תעבשל דחאה שבכל ןורשע ןורשע 29 .םכילע רפכל דחא םיזע ריעש 30 .םהיכסנו םכל-ויהי םמימת ושעת ותחנמו דימתה תלע דבלמ 31