Numbers chapter 30 קרפ רבדמב .השמ-תא הוהי הוצ-רשא לככ לארשי ינב-לא השמ רמאיו 1 .הוהי הוצ רשא רבדה הז רמאל לארשי ינבל תוטמה ישאר-לא השמ רבדיו 2 לחי אל ושפנ-לע רסא רסאל העבש עבשה-וא הוהיל רדנ רדי-יכ שיא 3 .השעי ויפמ אציה-לככ ורבד .הירענב היבא תיבב רסא הרסאו הוהיל רדנ רדת-יכ השאו 4 ומקו היבא הל שירחהו השפנ-לע הרסא רשא הרסאו הרדנ-תא היבא עמשו 5 .םוקי השפנ-לע הרסא-רשא רסא-לכו הירדנ-לכ השפנ-לע הרסא-רשא הירסאו הירדנ-לכ ועמש םויב התא היבא אינה-םאו 6 .התא היבא אינה-יכ הל-חלסי הוהיו םוקי אל .השפנ-לע הרסא רשא היתפש אטבמ וא הילע הירדנו שיאל היהת ויה-םאו 7 -לע הרסא-רשא הרסאו הירדנ ומקו הל שירחהו ועמש םויב השיא עמשו 8 .ומקי השפנ אטבמ תאו הילע רשא הרדנ-תא רפהו התוא איני השיא עמש םויב םאו 9 .הל-חלסי הוהיו השפנ-לע הרסא רשא היתפש .הילע םוקי השפנ-לע הרסא-רשא לכ השורגו הנמלא רדנו 10 .העבשב השפנ-לע רסא הרסא-וא הרדנ השיא תיב-םאו 11 -רשא רסא-לכו הירדנ-לכ ומקו התא אינה אל הל שרחהו השיא עמשו 12 .םוקי השפנ-לע הרסא רסאלו הירדנל היתפש אצומ-לכ ועמש םויב השיא םתא רפי רפה-םאו 13 .הל-חלסי הוהיו םרפה השיא םוקי אל השפנ .ונרפי השיאו ונמיקי השיא שפנ תנעל רסא תעבש-לכו רדנ-לכ 14 -תא וא הירדנ-לכ-תא םיקהו םוי-לא םוימ השיא הל שירחי שרחה-םאו 15 .ועמש םויב הל שרחה-יכ םתא םיקה הילע רשא הירסא-לכ .הנוע-תא אשנו ועמש ירחא םתא רפי רפה-םאו 16 ותבל בא-ןיב ותשאל שיא ןיב השמ-תא הוהי הוצ רשא םיקחה הלא 17 .היבא תיב הירענב