Numbers chapter 31 קרפ רבדמב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 .ךימע-לא ףסאת רחא םינידמה תאמ לארשי ינב תמקנ םקנ 2 ןידמ-לע ויהיו אבצל םישנא םכתאמ וצלחה רמאל םעה-לא השמ רבדיו 3 .ןידמב הוהי-תמקנ תתל .אבצל וחלשת לארשי תוטמ לכל הטמל ףלא הטמל ףלא 4 .אבצ יצולח ףלא רשע-םינש הטמל ףלא לארשי יפלאמ ורסמיו 5 אבצל ןהכה רזעלא-ןב סחניפ-תאו םתא אבצל הטמל ףלא השמ םתא חלשיו 6 .ודיב העורתה תורצצחו שדקה ילכו .רכז-לכ וגרהיו השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ןידמ-לע ואבציו 7 רוח-תאו רוצ-תאו םקר-תאו יוא-תא םהיללח-לע וגרה ןידמ יכלמ-תאו 8 .ברחב וגרה רועב-ןב םעלב תאו ןידמ יכלמ תשמח עבר-תאו םהנקמ-לכ-תאו םתמהב-לכ תאו םפט-תאו ןידמ ישנ-תא לארשי-ינב ובשיו 9 .וזזב םליח-לכ-תאו .שאב ופרש םתריט-לכ תאו םתבשומב םהירע-לכ תאו 10 .המהבבו םדאב חוקלמה-לכ תאו ללשה-לכ-תא וחקיו 11 -תאו יבשה-תא לארשי-ינב תדע-לאו ןהכה רזעלא-לאו השמ-לא ואביו 12 .וחרי ןדרי-לע רשא באומ תברע-לא הנחמה-לא ללשה-תאו חוקלמה .הנחמל ץוחמ-לא םתארקל הדעה יאישנ-לכו ןהכה רזעלאו השמ ואציו 13 אבצמ םיאבה תואמה ירשו םיפלאה ירש ליחה ידוקפ לע השמ ףצקיו 14 .המחלמה .הבקנ-לכ םתייחה השמ םהילא רמאיו 15 רועפ-רבד-לע הוהיב לעמ-רסמל םעלב רבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה 16 .הוהי תדעב הפגמה יהתו .וגרה רכז בכשמל שיא תעדי השא-לכו ףטב רכז-לכ וגרה התעו 17 .םכל ויחה רכז בכשמ ועדי-אל רשא םישנב ףטה לכו 18 ואטחתת ללחב עגנ לכו שפנ גרה לכ םימי תעבש הנחמל ץוחמ ונח םתאו 19 .םכיבשו םתא יעיבשה םויבו ישילשה םויב .ואטחתת ץע-ילכ-לכו םיזע השעמ-לכו רוע-ילכ-לכו דגב-לכו 20 -רשא הרותה תקח תאז המחלמל םיאבה אבצה ישנא-לא ןהכה רזעלא רמאיו 21 .השמ-תא הוהי הוצ .תרפעה-תאו לידבה-תא לזרבה-תא תשחנה-תא ףסכה-תאו בהזה-תא ךא 22 רשא לכו אטחתי הדנ ימב ךא רהטו שאב וריבעת שאב אבי-רשא רבד-לכ 23 .םימב וריבעת שאב אבי-אל .הנחמה-לא ואבת רחאו םתרהטו יעיבשה םויב םכידגב םתסבכו 24 .רמאל השמ-לא הוהי רמאיו 25 תובא ישארו ןהכה רזעלאו התא המהבבו םדאב יבשה חוקלמ שאר תא אש 26 .הדעה .הדעה-לכ ןיבו אבצל םיאציה המחלמה ישפת ןיב חוקלמה-תא תיצחו 27 שמחמ שפנ דחא אבצל םיאציה המחלמה ישנא תאמ הוהיל סכמ תמרהו 28 .ןאצה-ןמו םירמחה-ןמו רקבה-ןמו םדאה-ןמ תואמה .הוהי תמורת ןהכה רזעלאל התתנו וחקת םתיצחממ 29 -ןמ רקבה-ןמ םדאה-ןמ םישמחה-ןמ זחא דחא חקת לארשי-ינב תצחממו 30 .הוהי ןכשמ תרמשמ ירמש םיולל םתא התתנו המהבה-לכמ ןאצה-ןמו םירמחה .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ןהכה רזעלאו השמ שעיו 31 םיעבשו ףלא תואמ-שש ןאצ אבצה םע וזזב רשא זבה רתי חוקלמה יהיו 32 .םיפלא-תשמחו ףלא .ףלא םיעבשו םינש רקבו 33 .ףלא םיששו דחא םירמחו 34 םישלשו םינש שפנ-לכ רכז בכשמ ועדי-אל רשא םישנה-ןמ םדא שפנו 35 .ףלא ףלא םישלשו ףלא תואמ-שלש ןאצה רפסמ אבצב םיאציה קלח הצחמה יהתו 36 .תואמ שמחו םיפלא תעבשו .םיעבשו שמח תואמ שש ןאצה-ןמ הוהיל סכמה יהיו 37 .םיעבשו םינש הוהיל םסכמו ףלא םישלשו השש רקבהו 38 .םיששו דחא הוהיל םסכמו תואמ שמחו ףלא םישלש םירמחו 39 .שפנ םישלשו םינש הוהיל םסכמו ףלא רשע השש םדא שפנו 40 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ןהכה רזעלאל הוהי תמורת סכמ-תא השמ ןתיו 41 .םיאבצה םישנאה-ןמ השמ הצח רשא לארשי ינב תיצחממו 42 םיפלא תעבש ףלא םישלשו ףלא תואמ-שלש ןאצה-ןמ הדעה תצחמ יהתו 43 .תואמ שמחו .ףלא םישלשו השש רקבו 44 .תואמ שמחו ףלא םישלש םירמחו 45 .ףלא רשע השש םדא שפנו 46 -ןמו םדאה-ןמ םישמחה-ןמ דחא זחאה-תא לארשי-ינב תצחממ השמ חקיו 47 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ הוהי ןכשמ תרמשמ ירמש םיולל םתא ןתיו המהבה .תואמה ירשו םיפלאה ירש אבצה יפלאל רשא םידקפה השמ-לא וברקיו 48 -אלו ונדיב רשא המחלמה ישנא שאר-תא ואשנ ךידבע השמ-לא ורמאיו 49 .שיא ונממ דקפנ ליגע תעבט דימצו הדעצא בהז-ילכ אצמ רשא שיא הוהי ןברק-תא ברקנו 50 .הוהי ינפל וניתשפנ-לע רפכל זמוכו .השעמ ילכ לכ םתאמ בהזה-תא ןהכה רזעלאו השמ חקיו 51 תואמ-עבש ףלא רשע השש הוהיל ומירה רשא המורתה בהז-לכ יהיו 52 .תואמה ירש תאמו םיפלאה ירש תאמ לקש םישמחו .ול שיא וזזב אבצה ישנא 53 ותא ואביו תואמהו םיפלאה ירש תאמ בהזה-תא ןהכה רזעלאו השמ חקיו 54 .הוהי ינפל לארשי-ינבל ןורכז דעומ להא-לא