Numbers chapter 34 קרפ רבדמב .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 1 ץראה תאז ןענכ ץראה-לא םיאב םתא-יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-תא וצ 2 .היתלבגל ןענכ ץרא הלחנב םכל לפת רשא הצקמ בגנ לובג םכל היהו םודא ידי-לע ןצ-רבדממ בגנ-תאפ םכל היהו 3 .המדק חלמה-םי בגנמ ויתאצות היהו הנצ רבעו םיברקע הלעמל בגנמ לובגה םכל בסנו 4 .הנמצע רבעו רדא-רצח אציו ענרב שדקל .המיה ויתאצות ויהו םירצמ הלחנ ןומצעמ לובגה בסנו 5 .םי לובג םכל היהי-הז לובגו לודגה םיה םכל היהו םי לובגו 6 .רהה רה םכל ואתת לדגה םיה-ןמ ןופצ לובג םכל היהי-הזו 7 .הדדצ לבגה תאצות ויהו תמח אבל ואתת רהה רהמ 8 .ןופצ לובג םכל היהי-הז ןניע רצח ויתאצות ויהו הנרפז לבגה אציו 9 .המפש ןניע רצחמ המדק לובגל םכל םתיואתהו 10 תרנכ-םי ףתכ-לע החמו לבגה דריו ןיעל םדקמ הלברה םפשמ לבגה דריו 11 .המדק ץראה םכל היהת תאז חלמה םי ויתאצות ויהו הנדריה לובגה דריו 12 .ביבס היתלבגל רשא לרוגב התא ולחנתת רשא ץראה תאז רמאל לארשי ינב-תא השמ וציו 13 .הטמה יצחו תוטמה תעשתל תתל הוהי dev םתבא תיבל ידגה-ינב הטמו םתבא תיבל ינבוארה ינב הטמ וחקל יכ 14 .םתלחנ וחקל השנמ הטמ יצחו .החרזמ המדק וחרי ןדריל רבעמ םתלחנ וחקל הטמה יצחו תוטמה ינש 15 .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 16 -ןב עשוהיו ןהכה רזעלא ץראה-תא םכל ולחני-רשא םישנאה תומש הלא 17 .ןונ .ץראה-תא לחנל וחקת הטממ דחא אישנ דחא אישנו 18 .הנפי-ןב בלכ הדוהי הטמל םישנאה תומש הלאו 19 .דוהימע-ןב לאומש ןועמש ינב הטמלו 20 .ןולסכ-ןב דדילא ןמינב הטמל 21 .ילגי-ןב יקב אישנ ןד-ינב הטמלו 22 .דפא-ןב לאינח אישנ השנמ-ינב הטמל ףסוי ינבל 23 .ןטפש-ןב לאומק אישנ םירפא-ינב הטמלו 24 .ךנרפ-ןב ןפצילא אישנ ןלובז-ינב הטמלו 25 .ןזע-ןב לאיטלפ אישנ רכששי-ינב הטמלו 26 .ימלש-ןב דוהיחא אישנ רשא-ינב הטמלו 27 .דוהימע-ןב לאהדפ אישנ ילתפנ-ינב הטמלו 28 .ןענכ ץראב לארשי-ינב-תא לחנל הוהי הוצ רשא הלא 29