Numbers chapter 35 קרפ רבדמב .רמאל וחרי ןדרי-לע באומ תברעב השמ-לא הוהי רבדיו 1 םירעל שרגמו תבשל םירע םתזחא תלחנמ םיולל ונתנו לארשי ינב-תא וצ 2 .םיולל ונתת םהיתביבס .םתיח לכלו םשכרלו םתמהבל ויהי םהישרגמו תבשל םהל םירעה ויהו 3 .ביבס המא ףלא הצוחו ריעה ריקמ םיולל ונתת רשא םירעה ישרגמו 4 המאב םיפלא בגנ-תאפ-תאו המאב םיפלא המדק-תאפ-תא ריעל ץוחמ םתדמו 5 הז ךותב ריעהו המאב םיפלא ןופצ תאפ תאו המאב םיפלא םי-תאפ-תאו .םירעה ישרגמ םהל היהי המש סנל ונתת רשא טלקמה ירע-שש תא םיולל ונתת רשא םירעה תאו 6 .ריע םיתשו םיעברא ונתת םהילעו חצרה .ןהישרגמ-תאו ןהתא ריע הנמשו םיעברא םיולל ונתת רשא םירעה-לכ 7 וטיעמת טעמה תאמו וברת ברה תאמ לארשי-ינב תזחאמ ונתת רשא םירעהו 8 .םיולל וירעמ ןתי ולחני רשא ותלחנ יפכ שיא .רמאל השמ-לא הוהי רבדיו 9 .ןענכ הצרא ןדריה-תא םירבע םתא יכ םהלא תרמאו לארשי ינב-לא רבד 10 שפנ-הכמ חצר המש סנו םכל הנייהת טלקמ ירע םירע םכל םתירקהו 11 .הגגשב הדעה ינפל ודמע-דע חצרה תומי אלו לאגמ טלקמל םירעה םכל ויהו 12 .טפשמל .םכל הנייהת טלקמ ירע-שש ונתת רשא םירעהו 13 ןענכ ץראב ונתת םירעה שלש תאו ןדריל רבעמ ונתת םירעה שלש תא 14 .הנייהת טלקמ ירע סונל טלקמל הלאה םירעה-שש הנייהת םכותב בשותלו רגלו לארשי ינבל 15 .הגגשב שפנ-הכמ-לכ המש .חצרה תמוי תומ אוה חצר תמיו והכה לזרב ילכב-םאו 16 .חצרה תמוי תומ אוה חצר תמיו והכה הב תומי-רשא די ןבאב םאו 17 .חצרה תמוי תומ אוה חצר תמיו והכה וב תומי-רשא די-ץע ילכב וא 18 .ונתמי אוה וב-ועגפב חצרה-תא תימי אוה םדה לאג 19 .תמיו הידצב וילע ךילשה-וא ונפדהי האנשב-םאו 20 תימי םדה לאג אוה חצר הכמה תמוי-תומ תמיו ודיב והכה הביאב וא 21 .וב-ועגפב חצרה-תא .הידצ אלב ילכ-לכ וילע ךילשה-וא ופדה הביא-אלב עתפב-םאו 22 ביוא-אל אוהו תמיו וילע לפיו תואר אלב הב תומי-רשא ןבא-לכב וא 23 .ותער שקבמ אלו ול .הלאה םיטפשמה לע םדה לאג ןיבו הכמה ןיב הדעה וטפשו 24 וטלקמ ריע-לא הדעה ותא ובישהו םדה לאג דימ חצרה-תא הדעה וליצהו 25 .שדקה ןמשב ותא חשמ-רשא לדגה ןהכה תומ-דע הב בשיו המש סנ-רשא .המש סוני רשא וטלקמ ריע לובג-תא חצרה אצי אצי-םאו 26 חצרה-תא םדה לאג חצרו וטלקמ ריע לובגל ץוחמ םדה לאג ותא אצמו 27 .םד ול ןיא בושי לדגה ןהכה תומ ירחאו לדגה ןהכה תומ-דע בשי וטלקמ ריעב יכ 28 .ותזחא ץרא-לא חצרה .םכיתבשומ לכב םכיתרדל טפשמ תקחל םכל הלא ויהו 29 .תומל שפנב הנעי-אל דחא דעו חצרה-תא חצרי םידע יפל שפנ-הכמ-לכ 30 .תמוי תומ-יכ תומל עשר אוה-רשא חצר שפנל רפכ וחקת-אלו 31 .ןהכה תומ-דע ץראב תבשל בושל וטלקמ ריע-לא סונל רפכ וחקת-אלו 32 ץראלו ץראה-תא ףינחי אוה םדה יכ הב םתא רשא ץראה-תא ופינחת-אלו 33 .וכפש םדב םא-יכ הב-ךפש רשא םדל רפכי-אל ינא יכ הכותב ןכש ינא רשא הב םיבשי םתא רשא ץראה-תא אמטת אלו 34 .לארשי ינב ךותב ןכש הוהי