Numbers chapter 36 קרפ רבדמב ינב תחפשממ השנמ-ןב ריכמ-ןב דעלג-ינב תחפשמל תובאה ישאר וברקיו 1 .לארשי ינבל תובא ישאר םיאשנה ינפלו השמ ינפל ורבדיו ףסוי לארשי ינבל לרוגב הלחנב ץראה-תא תתל הוהי הוצ ינדא-תא ורמאיו 2 .ויתנבל וניחא דחפלצ תלחנ-תא תתל הוהיב הוצ ינדאו וניתבא תלחנמ ןתלחנ הערגנו םישנל לארשי-ינב יטבש ינבמ דחאל ויהו 3 .ערגי ונתלחנ לרגמו םהל הנייהת רשא הטמה תלחנ לע ףסונו הנייהת רשא הטמה תלחנ לע ןתלחנ הפסונו לארשי ינבל לביה היהי-םאו 4 .ןתלחנ ערגי וניתבא הטמ תלחנמו םהל .םירבד ףסוי-ינב הטמ ןכ רמאל הוהי יפ-לע לארשי ינב-תא השמ וציו 5 הנייהת םהיניעב בוטל רמאל דחפלצ תונבל הוהי הוצ-רשא רבדה הז 6 .םישנל הנייהת םהיבא הטמ תחפשמל ךא םישנל ויתבא הטמ תלחנב שיא יכ הטמ-לא הטממ לארשי ינבל הלחנ בסת-אלו 7 .לארשי ינב וקבדי היהת היבא הטמ תחפשממ דחאל לארשי ינב תוטממ הלחנ תשרי תב-לכו 8 .ויתבא תלחנ שיא לארשי ינב ושריי ןעמל השאל ינב תוטמ וקבדי ותלחנב שיא-יכ רחא הטמל הטממ הלחנ בסת-אלו 9 .לארשי .דחפלצ תונב ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ רשאכ 10 ןהידד ינבל דחפלצ תונב הענו הכלמו הלגחו הצרת הלחמ הנייהתו 11 .םישנל תחפשמ הטמ-לע ןתלחנ יהתו םישנל ויה ףסוי-ןב השנמ-ינב תחפשממ 12 .ןהיבא תברעב לארשי ינב-לא השמ-דיב הוהי הוצ רשא םיטפשמהו תוצמה הלא 13 .וחרי ןדרי לע באומ