Obadiah chapter 1 קרפ הידבוע ריצו הוהי תאמ ונעמש העומש םודאל הוהי ינדא רמא-הכ הידבע ןוזח 1 .המחלמל הילע המוקנו ומוק חלש םיוגב .דאמ התא יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הנה 2 ינדרוי ימ ובלב רמא ותבש םורמ עלס-יוגחב ינכש ךאישה ךבל ןודז 3 .ץרא .הוהי-םאנ ךדירוא םשמ ךנק םיש םיבכוכ ןיב-םאו רשנכ היבגת-םא 4 -םא םיד ובנגי אולה התימדנ ךיא הליל ידדוש-םא ךל-ואב םיבנג-םא 5 .תוללע וריאשי אולה ךל ואב םירצב .וינפצמ ועבנ ושע ושפחנ ךיא 6 ךמחל ךמלש ישנא ךל ולכי ךואישה ךתירב ישנא לכ ךוחלש לובגה-דע 7 .וב הנובת ןיא ךיתחת רוזמ ומישי .ושע רהמ הנובתו םודאמ םימכח יתדבאהו הוהי םאנ אוהה םויב אולה 8 .לטקמ ושע רהמ שיא-תרכי ןעמל ןמית ךירובג ותחו 9 .םלועל תרכנו השוב ךסכת בקעי ךיחא סמחמ 10 -לעו ורעש ואב םירכנו וליח םירז תובש םויב דגנמ ךדמע םויב 11 .םהמ דחאכ התא-םג לרוג ודי םלשורי םדבא םויב הדוהי-ינבל חמשת-לאו ורכנ םויב ךיחא-םויב ארת-לאו 12 .הרצ םויב ךיפ לדגת-לאו -לאו ודיא םויב ותערב התא-םג ארת-לא םדיא םויב ימע-רעשב אובת-לא 13 .ודיא םויב וליחב הנחלשת .הרצ םויב וידירש רגסת-לאו ויטילפ-תא תירכהל קרפה-לע דמעת-לאו 14 בושי ךלמג ךל השעי תישע רשאכ םיוגה-לכ-לע הוהי-םוי בורק-יכ 15 .ךשארב ויהו ועלו ותשו דימת םיוגה-לכ ותשי ישדק רה-לע םתיתש רשאכ יכ 16 .ויה `elk .םהישרומ תא בקעי תיב ושריו שדק היהו הטילפ היהת ןויצ רהבו 17 םהב וקלדו שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי-תיב היהו 18 .רבד הוהי יכ ושע תיבל דירש היהי-אלו םולכאו תאו םירפא הדש-תא ושריו םיתשלפ-תא הלפשהו ושע רה-תא בגנה ושריו 19 .דעלגה-תא ןמינבו ןורמש הדש רשא םלשורי תלגו תפרצ-דע םינענכ-רשא לארשי ינבל הזה-לחה תלגו 20 .בגנה ירע תא ושרי דרפסב .הכולמה הוהיל התיהו ושע רה-תא טפשל ןויצ רהב םיעשומ ולעו 21