Proverbs chapter 2 קרפ ילשמ .ךתא ןפצת יתוצמו ירמא חקת-םא ינב 1 .הנובתל ךבל הטת ךנזא המכחל בישקהל 2 .ךלוק ןתת הנובתל ארקת הניבל םא יכ 3 .הנשפחת םינומטמכו ףסככ הנשקבת-םא 4 .אצמת םיהלא תעדו הוהי תארי ןיבת זא 5 .הנובתו תעד ויפמ המכח ןתי הוהי-יכ 6 .םת יכלהל ןגמ הישות םירשיל ןפצו 7 .רמשי ודיסח ךרדו טפשמ תוחרא רצנל 8 .בוט-לגעמ-לכ םירשימו טפשמו קדצ ןיבת זא 9 .םעני ךשפנל תעדו ךבלב המכח אובת-יכ 10 .הכרצנת הנובת ךילע רמשת המזמ 11 .תוכפהת רבדמ שיאמ ער ךרדמ ךליצהל 12 .ךשח-יכרדב תכלל רשי תוחרא םיבזעה 13 .ער תוכפהתב וליגי ער תושעל םיחמשה 14 .םתולגעמב םיזולנו םישקע םהיתחרא רשא 15 .הקילחה הירמא הירכנמ הרז השאמ ךליצהל 16 .החכש היהלא תירב-תאו הירוענ ףולא תבזעה 17 .היתלגעמ םיאפר-לאו התיב תומ-לא החש יכ 18 .םייח תוחרא וגישי-אלו ןובושי אל היאב-לכ 19 .רמשת םיקידצ תוחראו םיבוט ךרדב ךלת ןעמל 20 .הב ורתוי םימימתו ץרא-ונכשי םירשי-יכ 21 .הנממ וחסי םידגובו ותרכי ץראמ םיעשרו 22