Proverbs chapter 3 קרפ ילשמ .ךבל רצי יתוצמו חכשת-לא יתרות ינב 1 .ךל ופיסוי םולשו םייח תונשו םימי ךרא יכ 2 .ךבל חול-לע םבתכ ךיתורגרג-לע םרשק ךבזעי-לא תמאו דסח 3 .םדאו םיהלא יניעב בוט-לכשו ןח-אצמו 4 .ןעשת-לא ךתניב-לאו ךבל-לכב הוהי-לא חטב 5 .ךיתחרא רשיי אוהו והעד ךיכרד-לכב 6 .ערמ רוסו הוהי-תא ארי ךיניעב םכח יהת-לא 7 .ךיתומצעל יוקשו ךרשל יהת תואפר 8 .ךתאובת-לכ תישארמו ךנוהמ הוהי-תא דבכ 9 .וצרפי ךיבקי שוריתו עבש ךימסא ואלמיו 10 .ותחכותב ץקת-לאו סאמת-לא ינב הוהי רסומ 11 .הצרי ןב-תא באכו חיכוי הוהי בהאי רשא תא יכ 12 .הנובת קיפי םדאו המכח אצמ םדא ירשא 13 .התאובת ץורחמו ףסכ-רחסמ הרחס בוט יכ 14 .הב-וושי אל ךיצפח-לכו םיינפמ איה הרקי 15 .דובכו רשע הלואמשב הנימיב םימי ךרא 16 .םולש היתוביתנ-לכו םענ-יכרד היכרד 17 .רשאמ היכמתו הב םיקיזחמל איה םייח-ץע 18 .הנובתב םימש ןנוכ ץרא-דסי המכחב הוהי 19 .לט-ופערי םיקחשו ועקבנ תומוהת ותעדב 20 .המזמו הישת רצנ ךיניעמ וזלי-לא ינב 21 .ךיתרגרגל ןחו ךשפנל םייח ויהיו 22 .ףוגת אל ךלגרו ךכרד חטבל ךלת זא 23 .ךתנש הברעו תבכשו דחפת-אל בכשת-םא 24 .אבת יכ םיעשר תאשמו םאתפ דחפמ ארית-לא 25 .דכלמ ךלגר רמשו ךלסכב היהי הוהי-יכ 26 .תושעל ךידי לאל תויהב וילעבמ בוט-ענמת-לא 27 .ךתא שיו ןתא רחמו בושו ךל ךיערל רמאת-לא 28 .ךתא חטבל בשוי-אוהו הער ךער-לע שרחת-לא 29 .הער ךלמג אל-םא םנח םדא-םע בורת-לא 30 .ויכרד-לכב רחבת-לאו סמח שיאב אנקת-לא 31 .ודוס םירשי-תאו זולנ הוהי תבעות יכ 32 .ךרבי םיקידצ הונו עשר תיבב הוהי תראמ 33 .ןח-ןתי םיינעלו ץילי-אוה םיצלל-םא 34 .ןולק םירמ םיליסכו ולחני םימכח דובכ 35