Proverbs chapter 4 קרפ ילשמ .הניב תעדל ובישקהו בא רסומ םינב ועמש 1 .ובזעת-לא יתרות םכל יתתנ בוט חקל יכ 2 .ימא ינפל דיחיו ךר יבאל יתייה ןב-יכ 3 .היחו יתוצמ רמש ךבל ירבד-ךמתי יל רמאיו ינריו 4 .יפ-ירמאמ טת-לאו חכשת-לא הניב הנק המכח הנק 5 .ךרצתו הבהא ךרמשתו הבזעת-לא 6 .הניב הנק ךנינק-לכבו המכח הנק המכח תישאר 7 .הנקבחת יכ ךדבכת ךממורתו הלסלס 8 .ךנגמת תראפת תרטע ןח-תיול ךשארל ןתת 9 .םייח תונש ךל ובריו ירמא חקו ינב עמש 10 .רשי-ילגעמב ךיתכרדה ךיתרה המכח ךרדב 11 .לשכת אל ץורת-םאו ךדעצ רצי-אל ךתכלב 12 .ךייח איה-יכ הרצנ ףרת-לא רסומב קזחה 13 .םיער ךרדב רשאת-לאו אבת-לא םיעשר חראב 14 .רובעו וילעמ הטש וב-רבעת-לא והערפ 15 .ולושכי אל-םא םתנש הלזגנו וערי אל-םא ונשי אל יכ 16 .ותשי םיסמח ןייו עשר םחל ומחל יכ 17 .םויה ןוכנ-דע רואו ךלוה הגנ רואכ םיקידצ חראו 18 .ולשכי המב ועדי אל הלפאכ םיעשר ךרד 19 .ךנזא-טה ירמאל הבישקה ירבדל ינב 20 .ךבבל ךותב םרמש ךיניעמ וזילי-לא 21 .אפרמ ורשב-לכלו םהיאצמל םה םייח-יכ 22 .םייח תואצות ונממ-יכ ךבל רצנ רמשמ-לכמ 23 .ךממ קחרה םיתפש תוזלו הפ תושקע ךממ רסה 24 .ךדגנ ורשיי ךיפעפעו וטיבי חכנל ךיניע 25 .ונכי ךיכרד-לכו ךלגר לגעמ סלפ 26 .ערמ ךלגר רסה לואמשו ןימי-טת-לא 27