Proverbs chapter 5 קרפ ילשמ .ךנזא-טה יתנובתל הבישקה יתמכחל ינב 1 .ורצני ךיתפש תעדו תומזמ רמשל 2 .הכח ןמשמ קלחו הרז יתפש הנפטת תפנ יכ 3 .תויפ ברחכ הדח הנעלכ הרמ התירחאו 4 .וכמתי הידעצ לואש תומ תודרי הילגר 5 .עדת אל היתלגעמ וענ סלפת-ןפ םייח חרא 6 .יפ-ירמאמ ורוסת-לאו יל-ועמש םינב התעו 7 .התיב חתפ-לא ברקת-לאו ךכרד הילעמ קחרה 8 .ירזכאל ךיתנשו ךדוה םירחאל ןתת-ןפ 9 .ירכנ תיבב ךיבצעו ךחכ םירז ועבשי-ןפ 10 .ךראשו ךרשב תולכב ךתירחאב תמהנו 11 .יבל ץאנ תחכותו רסומ יתאנש ךיא תרמאו 12 .ינזא יתיטה-אל ידמלמלו ירומ לוקב יתעמש-אלו 13 .הדעו להק ךותב ער-לכב יתייה טעמכ 14 .ךראב ךותמ םילזנו ךרובמ םימ-התש 15 .םימ-יגלפ תובחרב הצוח ךיתניעמ וצופי 16 .ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל-ויהי 17 .ךרוענ תשאמ חמשו ךורב ךרוקמ-יהי 18 .דימת הגשת התבהאב תע-לכב ךורי הידד ןח-תלעיו םיבהא תליא 19 .הירכנ קח קבחתו הרזב ינב הגשת המלו 20 .סלפמ ויתלגעמ-לכו שיא-יכרד הוהי יניע חכנ יכ 21 .ךמתי ותאטח ילבחבו עשרה-תא ונדכלי ויתונווע 22 .הגשי ותלוא ברבו רסומ ןיאב תומי אוה 23