Proverbs chapter 6 קרפ ילשמ .ךיפכ רזל תעקת ךערל תברע-םא ינב 1 .ךיפ-ירמאב תדכלנ ךיפ-ירמאב תשקונ 2 .ךיער בהרו ספרתה ךל ךער-ףכב תאב יכ לצנהו ינב אופא תאז השע 3 .ךיפעפעל המונתו ךיניעל הנש ןתת-לא 4 .שוקי דימ רופצכו דימ יבצכ לצנה 5 .םכחו היכרד האר לצע הלמנ-לא-ךל 6 .לשמו רטש ןיצק הל-ןיא רשא 7 .הלכאמ ריצקב הרגא המחל ץיקב ןיכת 8 .ךתנשמ םוקת יתמ בכשת לצע יתמ-דע 9 .בכשל םידי קבח טעמ תומונת טעמ תונש טעמ 10 .ןגמ שיאכ ךרסחמו ךשאר ךלהמכ-אבו 11 .הפ תושקע ךלוה ןוא שיא לעילב םדא 12 .ויתעבצאב הרמ ולגרב ללמ וניעב ץרק 13 .חלשי םינדמ תע-לכב ער שרח ובלב תוכפהת 14 .אפרמ ןיאו רבשי עתפ ודיא אובי םאתפ ןכ-לע 15 .ושפנ תובעות עבשו הוהי אנש הנה-שש 16 .יקנ-םד תוכפש םידיו רקש ןושל תומר םיניע 17 .הערל ץורל תורהממ םילגר ןוא תובשחמ שרח בל 18 .םיחא ןיב םינדמ חלשמו רקש דע םיבזכ חיפי 19 .ךמא תרות שטת-לאו ךיבא תוצמ ינב רצנ 20 .ךתרגרג-לע םדנע דימת ךבל-לע םרשק 21 .ךחישת איה תוציקהו ךילע רמשת ךבכשב ךתא החנת ךכלהתהב 22 .רסומ תוחכות םייח ךרדו רוא הרותו הוצמ רנ יכ 23 .הירכנ ןושל תקלחמ ער תשאמ ךרמשל 24 .היפעפעב ךחקת-לאו ךבבלב היפי דמחת-לא 25 .דוצת הרקי שפנ שיא תשאו םחל רככ-דע הנוז השא-דעב יכ 26 .הנפרשת אל וידגבו וקיחב שא שיא התחיה 27 .הניוכת אל וילגרו םילחגה-לע שיא ךלהי-םא 28 .הב עגנה-לכ הקני אל והער תשא-לא אבה ןכ 29 .בערי יכ ושפנ אלמל בונגי יכ בנגל וזובי-אל 30 .ןתי ותיב ןוה-לכ-תא םיתעבש םלשי אצמנו 31 .הנשעי אוה ושפנ תיחשמ בל-רסח השא ףאנ 32 .החמת אל ותפרחו אצמי ןולקו-עגנ 33 .םקנ םויב לומחי-אלו רבג-תמח האנק-יכ 34 .דחש-הברת יכ הבאי-אלו רפכ-לכ ינפ אשי-אל 35