Proverbs chapter 7 קרפ ילשמ .ךתא ןפצת יתוצמו ירמא רמש ינב 1 .ךיניע ןושיאכ יתרותו היחו יתוצמ רמש 2 .ךבל חול-לע םבתכ ךיתעבצא-לע םרשק 3 .ארקת הניבל עדמו תא יתחא המכחל רמא 4 .הקילחה הירמא הירכנמ הרז השאמ ךרמשל 5 .יתפקשנ יבנשא דעב יתיב ןולחב יכ 6 .בל-רסח רענ םינבב הניבא םיאתפב אראו 7 .דעצי התיב ךרדו הנפ לצא קושב רבע 8 .הלפאו הליל ןושיאב םוי ברעב-ףשנב 9 .בל תרצנו הנוז תיש ותארקל השא הנהו 10 .הילגר ונכשי-אל התיבב תררסו איה הימה 11 .בראת הנפ-לכ לצאו תובחרב םעפ ץוחב םעפ 12 .ול רמאתו הינפ הזעה ול-הקשנו וב הקיזחהו 13 .ירדנ יתמלש םויה ילע םימלש יחבז 14 .ךאצמאו ךינפ רחשל ךתארקל יתאצי ןכ-לע 15 .םירצמ ןוטא תובטח ישרע יתדבר םידברמ 16 .ןומנקו םילהא רמ יבכשמ יתפנ 17 .םיבהאב הסלעתנ רקבה-דע םידד הורנ הכל 18 .קוחרמ ךרדב ךלה ותיבב שיאה ןיא יכ 19 .ותיב אבי אסכה םויל ודיב חקל ףסכה-רורצ 20 .ונחידת היתפש קלחב החקל ברב ותטה 21 .ליוא רסומ-לא סכעכו אובי חבט-לא רושכ םאתפ הירחא ךלוה 22 .אוה ושפנב-יכ עדי-אלו חפ-לא רופצ רהמכ ודבכ ץח חלפי דע 23 .יפ-ירמאל ובישקהו יל-ועמש םינב התעו 24 .היתוביתנב עתת-לא ךבל היכרד-לא טשי-לא 25 .היגרה-לכ םימצעו הליפה םיללח םיבר-יכ 26 .תומ-ירדח-לא תודרי התיב לואש יכרד 27