Proverbs chapter 8 קרפ ילשמ .הלוק ןתת הנובתו ארקת המכח-אלה 1 .הבצנ תוביתנ תיב ךרד-ילע םימורמ-שארב 2 .הנרת םיחתפ אובמ תרק-יפל םירעש-דיל 3 .םדא ינב-לא ילוקו ארקא םישיא םכילא 4 .בל וניבה םיליסכו המרע םיאתפ וניבה 5 .םירשימ יתפש חתפמו רבדא םידיגנ-יכ ועמש 6 .עשר יתפש תבעותו יכח הגהי תמא-יכ 7 .שקעו לתפנ םהב ןיא יפ-ירמא-לכ קדצב 8 .תעד יאצמל םירשיו ןיבמל םיחכנ םלכ 9 .רחבנ ץורחמ תעדו ףסכ-לאו ירסומ-וחק 10 .הב-וושי אל םיצפח-לכו םינינפמ המכח הבוט-יכ 11 .אצמא תומזמ תעדו המרע יתנכש המכח-ינא 12 .יתאנש תוכפהת יפו ער ךרדו ןואגו האג ער תאנש הוהי תארי 13 .הרובג יל הניב ינא הישותו הצע-יל 14 .קדצ וקקחי םינזורו וכלמי םיכלמ יב 15 .קדצ יטפש-לכ םיבידנו ורשי םירש יב 16 .יננאצמי ירחשמו בהא היבהא ינא 17 .הקדצו קתע ןוה יתא דובכו-רשע 18 .רחבנ ףסכמ יתאובתו זפמו ץורחמ יירפ בוט 19 .טפשמ תוביתנ ךותב ךלהא הקדצ-חראב 20 .אלמא םהיתרצאו שי יבהא ליחנהל 21 .זאמ וילעפמ םדק וכרד תישאר יננק הוהי 22 .ץרא-ימדקמ שארמ יתכסנ םלועמ 23 .םימ-ידבכנ תוניעמ ןיאב יתללוח תומהת-ןיאב 24 .יתללוח תועבג ינפל ועבטה םירה םרטב 25 .לבת תורפע שארו תוצוחו ץרא השע אל-דע 26 .םוהת ינפ-לע גוח וקוחב ינא םש םימש וניכהב 27 .םוהת תוניע זוזעב לעממ םיקחש וצמאב 28 .ץרא ידסומ וקוחב ויפ-ורבעי אל םימו וקח םיל ומושב 29 .תע-לכב וינפל תקחשמ םוי םוי םיעשעש היהאו ןומא ולצא היהאו 30 .םדא ינב-תא יעשעשו וצרא לבתב תקחשמ 31 .ורמשי יכרד ירשאו יל-ועמש םינב התעו 32 .וערפת-לאו ומכחו רסומ ועמש 33 .יחתפ תזוזמ רמשל םוי םוי יתתלד-לע דקשל יל עמש םדא ירשא 34 .הוהימ ןוצר קפיו םייח יאצמ יאצמ יכ 35 .תומ ובהא יאנשמ-לכ ושפנ סמח יאטחו 36