Proverbs chapter 9 קרפ ילשמ .העבש הידומע הבצח התיב התנב תומכח 1 .הנחלש הכרע ףא הניי הכסמ החבט החבט 2 .תרק ימרמ יפג-לע ארקת היתרענ החלש 3 .ול הרמא בל-רסח הנה רסי יתפ-ימ 4 .יתכסמ ןייב ותשו ימחלב ומחל וכל 5 .הניב ךרדב ורשאו ויחו םיאתפ ובזע 6 .ומומ עשרל חיכומו ןולק ול חקל ץל רסי 7 .ךבהאיו םכחל חכוה ךאנשי-ןפ ץל חכות-לא 8 .חקל ףסויו קידצל עדוה דוע-םכחיו םכחל ןת 9 .הניב םישדק תעדו הוהי תארי המכח תלחת 10 .םייח תונש ךל ופיסויו ךימי וברי יב-יכ 11 .אשת ךדבל תצלו ךל תמכח תמכח-םא 12 .המ העדי-לבו תויתפ הימה תוליסכ תשא 13 .תרק ימרמ אסכ-לע התיב חתפל הבשיו 14 .םתוחרא םירשימה ךרד-ירבעל ארקל 15 .ול הרמאו בל-רסחו הנה רסי יתפ-ימ 16 .םעני םירתס םחלו וקתמי םיבונג-םימ 17 .היארק לואש יקמעב םש םיאפר-יכ עדי-אלו 18